עיקרי התוכנית

ביטוח בריאות מאפשר למבוטח לבחון את כל החלופות העומדות בפניו על מנת שיוכל לבחור את הטיפול האופטימאלי עבורו ואף לקבל שיפוי מלא עבור ביצוע הטיפול באופן פרטי. זוהי החבילה הרחבה והמקיפה מבין חבילות ביטוח הבריאות בחברה.

חבילת "קו הכסף" כוללת את תכניות הביטוח הבאות:

1. ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - החזר הוצאות עבור:

 • שיפוי מלא לניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל​.
 • בחירת הרופא המנתח, בית החולים ומועד הניתוח ע”י המבוטח.
 • 3 התייעצות אגב ניתוח בכל שנת ביטוח (במידה וההתייעצות בוצעה ע"י נותן שירות שאינו בהסכם יבוצע החזר עד לסך של 800 ₪ לכל התייעצות).​
 • שתלים במהלך ניתוח- ללא תקרה.
 • הוצאות אשפוז עד לתקרה של 30 ימי אשפוז לניתוח לרבות תרופות ובדיקות שבוצעו כחלק מהאשפוז.

2. סל הזהב - תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות, החזר הוצאות עבור:

 • הטיפול התרופתי (לרבות תוסף מזון רפואי) עד תקרה של 3,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח למשך שנתיים, עד לתקרה בסך של 12,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח ולכל תקופת הביטוח.
 • השתתפות עצמית ע"ס 300 ₪ למרשם לחודש בגין תרופה ו/או תוסף מזון עד לתקרת עלות חודשית של 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
 • ללא השתתפות עצמית בגין תרופות ו/או תוספי מזון בעלות חודשית הגבוהה מ- 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
 • פטור מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן.
 • פיצוי כספי במקרה של טיפול כימוטראפי כנקוב בתנאי הפוליסה.
 • שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
3. השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל:

3.1. מימון הוצאות עבור השתלה באחד משלושה מסלולים:

א. החזר הוצאות (שיפוי):

 • השתלות האיברים: כבד, כליה, לב, ריאה, לב-ריאה, לבלב, מעי, שחלה וכל שילוב ביניהם.
 • כיסוי מלא להשתלות איברים מתורם – ללא תקרה.
 • כיסוי להשתלת איבר מבעל חיים- עד לסך של 3,100,000 ₪
 • השתלה תכלול גם: השתלת לב מלאכותי ו/או קוצב סרעפתי לחולי ALS, השתלת מח עצמות, תאי גזע ודם טבורי שמקורם או מגורם זר ו/או מהמבוטח עצמו (בישראל בלבד).

ב. פיצוי חד פעמי ע"ס 350,000 ₪ לאחר ביצוע ההשתלה בגין מימונה בחו"ל ללא השתתפות החברה.

ג. פיצוי ע"ס 350,000 ₪ בגין מחלה קשה טרם ביצוע ההשתלה. (במקרה זה לא תהיה זכאות לקבלת כל שיפוי או פיצוי או גמלה נוספים בגין ההשתלה).

3.2. כיסוי עלות טיפולים מיוחדים בחו"ל עד תקרת ביטוח של 1,000,000 ₪ (לכל תקופות הביטוח).

3.3. החזר הוצאות בגין ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל עבור:

 • הערכה רפואית לפני ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל (עד תקרה).
 • טיפולים רפואיים בחו"ל (עד תקרה) אשר קשורים באופן ישיר לביצוע ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל, לרבות דיאליזה.
 • אשפוז בחו"ל לפני ולאחר ביצוע ההשתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל עד תקרה הרשומה בפוליסה.
 • בדיקות לאיתור תרומת מח עצם, תאי גזע ודם טבורי עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
 • הבאת מומחה לישראל לביצוע ההשתלה עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
 • הטסת גופה לישראל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
 • הוצאות שהייה בחו“ל עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.

3.4. גמלת החלמה לאחר חזרת המבוטח ארצה:

 • גמלה חודשית בגובה 6,800 ₪ ולמשך 24 חודשים לאחר ביצוע השתלה בארץ או בחו"ל.
 • גמלה חודשית בגובה 2,500 ₪ ולמשך 12 חודשים עבור טיפול מיוחד בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.

4. ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

החזר הוצאות רפואיות ונלוות עבור:

א. החזר הוצאות בגין ביצוע ניתוח בחו"ל הכולל:

 • כיסוי מלא לניתוח, שכר מנתח ומרדים והוצאות בית החולים בחו"ל (הכולל אשפוז עד 30 יום ושתלים בניתוח עד 22,000 ₪).
 • הטסה רפואית והעברה יבשתית משדה התעופה לבית החולים בחו“ל (עד תקרה).
 • התייעצות עם מנתח טרם ביצוע הניתוח - ללא תקרה.​
 • שהייה (מבוטח+ מלווה או 2 מלווים במקרה של ילד) לתקופה מרבית של 30 יום ועד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
 • הבאת מנתח מחו“ל אם לא ניתן להטיס את המבוטח לחו“ל (עד תקרה).
 • פיצוי חד פעמי בעת ניתוח גדול אם משך האשפוז בחו”ל לצורך הניתוח מעל 10 ימים רצופים.
 • המשך טיפולים בישראל במקרה של ניתוח גדול הכולל: שהייה במוסד החלמה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ייעוץ דיאטטי, שיקום כושר הדיבור (עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה).
 • הטסת גופה ופיצוי חד פעמי במקרה מוות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.
 • גמלה חודשית בגובה 2,500 ₪ למשך 12 חודשים לאחר ביצוע ניתוח בחו"ל אשר מומן בשיעור של 50% ע"י גורם אחר.

ב. החזר הוצאות רפואיות עבור טיפול מחליף ניתוח בחו"ל- עד תקרה של 220,000 ₪ למקרה ביטוח.

מה חשוב לדעת:

 • גיל כניסה מקסימאלי -70
 • תקופת אכשרה: 90 יום, הריון ולידה -12 חודשים.
 • מבוטח ראשי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.
צ׳אט חי עם נציג