מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה לקבלת פיצוי על חבלה גופנית כשברשותי פוליסת ביטוח תאונות אישיות?​

 1. להוריד את "טופס תביעה - ביטוח תאונות אישיות" או "טופס תביעה- תאונות אישיות לפוליסת תלמידים".

 2. למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא.

 3. לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

 4. לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  - סוכן הביטוח שלך
  - דואר ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות בריאות
  - כתובת דוא"ל: Tb@fnx.co.il
  - פקס מספר: 03-7336946
  - מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.


*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

הכיסוי במסגרת פוליסה לביטוח תאונות אישיות, מאפשר קבלת תגמולי ביטוח בגין חבלה גופנית כתוצאה מאירוע פתאומי, באם נגרם אובדן כושר זמני, נכות צמיתה או חלילה מוות, והכל בהתאם לכיסוי שרכשת ובהתאם לתנאי הפוליסה.

רכישת הרחבה לביטוח מחלות מאפשרת לך ליהנות מקבלת תגמולי ביטוח בגין מחלה שחלית בה בתקופת הביטוח, וגרמה לאי כושר זמני מוחלט - עד שנה מיום תחילתה.

רכישת הרחבה עבור הוצאות רפואיות מתאונה בלבד, מאפשרת לך קבלת החזר הוצאות, בכפוף להמצאת קבלות מקוריות ובגבולות סכום הפיצוי המצוין ברשימה, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה.

כהורה לתלמיד שהמוסד החינוכי בו הינו לומד מבוטח בפניקס, דע כי, הכיסוי הביטוחי עבורו חל במשך 24 שעות ביממה, אף ללא קשר לפעילות המוסד החינוכי, בהתאם לפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

רשימת ענפי ספורט אתגרי (תחביבים מסוכנים / פעילויות המסוכנות) המוחרגים מהכיסוי הביטוחי (דצמבר 2014):

 • אווירי - גלישה ו/או דאייה ו/או רחיפה באוויר (ממונעת ולא ממונעת), צניחה חופשית, צניחה, טיסה בכלי טיס כלשהו (למעט בכלי טיס אזרחי בעל תעודות כשירות להובלת נוסעים)
 • מוטורי ויבשתי - מירוץ מכוניות , מירוץ אופנועים, רכיבת שטח על אופנוע, אופנוע הרים, מוטוקרוס, סנובורד, גלישה ו/או החלקה על שלג ו/או קרח, כולל רכיבה על אופנוע שלג, אגרוף, האבקות וכל סוגי קרב מגע למיניהם, צייד, רכיבה על סוסים, טיפוס קירות, קפיצת באנג'י, פארקור
 • גבהים - טיפוס הרים בעזרת חבלים וגם/או בעזרת מדריכים, גלישת מצוקים
 • ימי - צלילה תוך שימוש במיכלי אויר, רפטינג, סקי מים, גלישת גלים, אופנוע ים, גלישת רוח, מצנח גלישה.​


אנו מתחייבים לטפל בתביעתך ביעילות ובמקצועיות ומאחלים לך המון בריאות.​

מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים?

עם קבלת המסמכים, אנו מתחילים את הטיפול בתביעה ואת בדיקת הזכאות. במסגרת זו:

 • עם קבלת ההודעה וקבלת המסמכים הראשוניים, יישלח אליך בהקדם האפשרי מכתב תשובה המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.
 • אם לא הגיעו כל המסמכים שנדרשו, תשלח אליך הודעה נוספת, תוך 14 יום מפנייתנו הראשונה.
 • בירור זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע בהתאם לפוליסה שרכשת ובתוך 30 ימים מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך.
 • משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע תשלום ותישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום או לחלופין תשלח אליך הצעת פשרה.
 • אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לתשלום תגמולי ביטוח, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך במידע נוסף, תשלח אליך הודעת המשך ברור המפרטת את סיבת העיכוב.

הודעת המשך ברור תשלח כל 90 יום ממועד ההודעה הקודמת, עד למשלוח הודעת תשלום, או הודעת פשרה או הודעת דחייה, מלבד במקרים בהם:
א. הוגשה תביעה לבית המשפט.
ב. לא הומצאו המידע או מסמכים שנדרשו, ובלבד שנמסרו שתי הודעות עוקבות הכוללות דרישה כאמור, וצוין בהודעה האחרונה כי לא יימסרו הודעות נוספות.

 • אם יתעורר צורך, לפני אישור התביעה או במהלכה, נבקש ממך להיבדק על ידי רופאים מקצועיים מטעמנו, אשר יקבעו אם הינך עומד בתנאי הפוליסה והנספח. הבקשה וההנחיות לגבי אופן הזימון לבדיקה ישלחו אליך בכתב.
 • במסגרת בירור החבות וטרם אישור התביעה, יתכן ותתבקש להמציא עבורנו תיעוד רפואי נוסף ו/או יתכן ונדרש להזמין מסמכים נוספים מהמוסדות השונים. איסוף המסמכים אורך לעיתים זמן רב והודעה על כך תשלח אליך.​

זכות השגה

הנך רשאי להשיג על החלטות החברה בכתב, וכן הנך רשאי להגיש חוות דעת רופא מטעמך.
הנך זכאי להביא את השגתך בפני הגורם המטפל ולחלופין בפני הממונה על פניות הציבור בחברה, באמצעות משלוח דואר לכתובת הרשומה לעיל, או באמצעות הפקס' 03-5710276 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: pnioth@fnx.co.il

כמו כן, זכותך להביא את השגתך בפני גורמים נוספים, ובכלל זה ערכאות שיפוטיות או הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, במשרד האוצר.

תקופת התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח ובנוגע לקטינים 3 שנים מיום הגעתם לגיל 18 שנים וזאת בכפוף להוראות הדין.

מודגש בזאת, כי אין די בהגשת תביעה לפניקס כדי לעצור את מרוץ תקופת ההתיישנות, וכי רק הגשת התביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות, הכל בהתאם להוראות הדין.

פרטי התקשרות

באפשרותך לקבל הודעות ומסמכים מהחברה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיה באחת מהדרכים הבאות: בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני. נא הודיענו מהו אמצעי ההתקשרות המועדף עליך. לתשומת לבך, לצורך קבלת הודעות ומסמכים באמצעות דואר אלקטרוני יש להעביר לחברתנו מספר טלפון נייד בצירוף לכתובת הדואר האלקטרוני. בהיעדר קבלת עדכון בחברתנו על אמצעי ההתקשרות המועדף, המסמכים וההודעות יישלחו אליך בדרך המקובלת בחברתנו.

צ׳אט חי עם נציג