עיקרי התוכנית

מרפא סרטן- פיצוי במקרה גילוי מחלת הסרטן

 • פיצוי כספי החל מ- 50,000 ₪ ועד 600,000 ₪ (לפי בחירת המבוטח) המשולם בעת גילוי מחלת הסרטן - הפיצוי יכול לשמש לצורך כיסוי הוצאות רפואיות או צמצום ירידה ברמת החיים או לכל שימוש אחר בו יבחר המבוטח.
 • פיצוי כספי נוסף במקרה של גילוי סרטן שני - 100% מסכום הביטוח כמפורט בתנאי התכנית. תקופת האכשרה למקרה ביטוח שני היא 60 חודשים לאחר סיום הטיפול בגין המקרה הראשון.
 • החזר הוצאות רפואיות בחו"ל – החזר עד 25% מסכום הביטוח במקרה הביטוח הראשון ועד 12.5% מסכום הביטוח במקרה הביטוח השני. החזר ההוצאות כולל בין היתר: הטסה רפואית, הוצאות שהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה (2 מלווים לילד).
 • החזר הוצאות טיפול פסיכולוגי לצורך התמודדות עם מחלת הסרטן.

מה חשוב לדעת?

 • גיל כניסה: 0-64
 • גיל תום ביטוח: 75
 • סכום הביטוח והפרמיה יופחתו ב- 50% בגיל 70 עד 75.
 • המידע הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
 • הקבלה לביטוח מותנת בחיתום רפואי כמקובל בחברה.

   

צ׳אט חי עם נציג