עיקרי התוכנית

ביטוח "נכות רגילה" הוא כיסוי לתשלום מידי של סכום הביטוח במקרה של נכות מוחלטת ותמידית.

הצורך


כיסוי זה מבטיח תמיכה כלכלית למשפחה, לצורך התמודדות עם מצב רפואי חדש שפוגע באיכות החיים. כיסוי זה מקדים את תשלום סכום הביטוח למקרה פטירה באופן חלקי או מלא, במקרה שהמבוטח הפך נכה לצמיתות.

יתרונות

 • תשלום מיידי חד פעמי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית.
 • ללא תקופת אכשרה.
 • ללא השתתפות עצמית.

חשוב לדעת

 • הנכות הצמיתה תקבע לאחר 6 חודשים מיום קרות האירוע.
 • תקופת הביטוח מסתיימת עם תום תקופת הביטוח היסודי אליו משתייך ביטוח זה ולכל היותר גיל 65.
 • תשלום סכום הביטוח בגין כיסוי זה, יקטין את סכום הביטוח היסודי או הנוסף שאליו מתייחס הכיסוי בסכום השווה לסכום ששולם למבוטח.
 • הגבלת אחריות חברה:
  א. ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון, או סיכון עצמי במתכוון (פרט לניסיון להציל חיי אדם), או השתתפות המבוטח בביצוע פשע.
  ב. שיכרות, או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
  ג. מלחמה, או סכסוך מזוין, או פעולה של כוחות עויינים סדירים או בלתי סדירים, או השתתפות בפעולות מלחמתיות או בפעולות צבאיות, אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
  ד. שירות המבוטח בצבא, אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
  ה. טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות.
צ׳אט חי עם נציג