עיקרי התוכנית

ביטוח "אובדן כושר עבודה" הוא כיסוי המעניק תשלום פיצוי חודשי ושחרור מתשלום דמי הביטוח בפרמיה משתנה.

הצורך

כיסוי זה מאפשר למבוטח לקבל תשלום חודשי, כתחליף למשכורת, במקרה של מחלה או תאונה ולהבטיח מקור הכנסה אשר יסייע לבני המשפחה וישמור על רמת חייהם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי או מלא. איננו יכולים לצפות מתי ומאיזו סיבה נאבד את היכולת להשתכר, ולכן חשוב להגן על בני המשפחה מפני אובדן הכנסתו של המבוטח.

המוצר הבסיסי

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק פיצוי חודשי למבוטח עד לתקרה של 75% ממשכורתו. היה והמבוטח נמצא באובדן כושר עבודה מוחלט - המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עבד עד קרות מקרה הביטוח או עבד במשך 12 חודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח, וכתוצאה ממחלה או תאונה שארעה למבוטח, נשלל ממנו בשיעור של 25% לפחות, הכושר לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו במשך 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח.
שיעור הפיצוי יהיה לינארי לגובה הנכות, כלומר גובה הפיצוי במקרה של נכות חלקית (מעל 25%) יהיה יחסי לשיעור הנכות החלקית (לדוגמא ב 40% נכות חלקית, ישולם 40% מהפיצוי).

תקופת המתנה - 3 חודשים, חודשיים או חודש המתנה.

הרחבות למוצר הבסיסי הכרוכות בתוספת תשלום:

 • פרנצ'יזה עבור שלושה חודשי המתנה - תשלום בחודש הרביעי והחמישי בהתאמה עבור החודש השני והשלישי.
 • פרנצ'יזה עבור חודשיים המתנה - תשלום בחודש השלישי בהתאמה עבור החודש השני.
 • ביטול קיזוז מול גורם ממשלתי - המבוטח יהיה זכאי לסכום הפיצוי החודשי גם אם הוא מקבל פיצוי חודשי מגורם ממשלתי בגין אותו מקרה הביטוח.
 • הרחבה עיסוקית לצווארון לבן - בחינת מקרה אובדן כושר העבודה תהיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח ב 12 חודשים שקדמו למקרה הביטוח. תקופת התשלום תהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט לעיסוק ספציפי ועד תום תקופת הביטוח.
 • הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר (גג חתם)- החברה לא תדרוש חיתום רפואי עבור גידול בשכר המבוטח בפוליסה בהתאם לפרמטרים בתנאי הנספח.
 • תשלום נוסף במקרה של סיעוד - היה המבוטח זכאי לתשלום הפיצוי החודשי ובנוסף לכך מצוי במצב סיעודי בנוסף לתגמולי הביטוח ישלם המבטח פיצוי חודשי נוסף בגובה של 33% מסכום הפיצוי המבוטח ובלבד ששיעור הפיצוי החודשי הכולל יחד, לא יעלה על 100% מהשכר המבוטח בפוליסה.
 • הארכת תקופת הצמדת הפיצוי החודשי למדד - סכום הפיצוי החודשי שישולם לאחר קרות מקרה הביטוח יהיה צמוד למדד החל מהתשלום הראשון ועד לתקופה בה בחר המבוטח במועד ההצטרפות ובהתאם לפרמטרים בתנאי הנספח.
 • הגדלת תגמולי הביטוח בתקופת אובדן כושר עבודה - קרה מקרה הביטוח והמבוטח מקבל תגמול מידי חודש, השכר המבוטח בפוליסה שממנו נגזר סכום תגמולי הביטוח יגדל מדי שנה בהתאם לפרמטרים בתנאי הנספח.
 • ברות ביטוח - בתקופה של העדר תעסוקה, במקרה של הקטנת פיצוי, הפניקס תציע למבוטח לרכוש נספח ברות ביטוח. ההרחבה תיכנס לתוקפה לאחר קבלת הסכמתו של המבוטח. למבוטח תעמוד הזכות לחזור ולרכוש את היקף הכיסוי הביטוחי המלא שהיה בפוליסה טרם הקטנתו, ובהתאם לתנאים שהיו בפוליסה ללא צורך בחיתום רפואי בכפוף לתנאי הנספח.
 • הגבלת אחריות החברה
  רשימת החריגים הנכללים בכיסוי, אשר בהתקיימם לא יחויב המבטח בתשלום תגמולי ביטוח במקרה של אבדן כושר עבודה שארע כתוצאה מהם, כוללת את אלו:
  1. ניסיון התאבדות או פגיעה עצמית מכוונת.
  2. התמכרות לאלכוהול (אלכוהוליזם).
  3. התמכרות לסמים, אלא אם השימוש בהם הוא בהוראת רופא.
  4. מעשה פלילי בו המבוטח השתתף באופן יזום.
  5. פגיעה מנשק לא קונבנציונלי (נשק גרעיני, כימי או ביולוגי) או מטילים קונבנציונליים.
  6. מלחמה או פעולת טרור שבעטיים זכאי המבוטח לפיצוי חודשי מגורם ממשלתי בסכום הגבוה מסכום הפיצוי החודשי על פי תנאי הפוליסה. חריג זה לא יחול אם הפעולות כאמור נמשכו פחות מ-48 שעות רצופות.
  7. אירוע רב נפגעים שנגרם כתוצאה מ-ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, זיהום רדיואקטיבי, קרינה מייננת, פסולת גרעינית, תקלה במתקן גרעיני, קרינת רנטגן.
  8. טיסה בכלי טיס אזרחי כלשהו, בין אם ממונע ובין אם לאו למעט טיסה כנוסע בכלי טיס אזרחי בעל תעודת כשירות להובלת נוסעים.
  9. ספורט אתגרי, בהתאם לאמור בחוזר ביטוח 2015-1-16 שעניינו "הוראות לניסוח תכניות ביטוח" או כל הוראה אחרת שתבוא במקומו:
  10. רשימת ענפי ספורט אתגרי (תחביבים מסוכנים / פעילויות המסוכנות):
  אווירי - גלישה ו/או דאייה (ממונעת ולא ממונעת), צניחה, רחיפה, אולטראלייט, בקאי (טרקטורון מעופף).
  מוטורי ויבשתי - מירוץ מכוניות, מירוץ אופנועים, רכיבת שטח על אופנוע או טרקטורון, פעלולי אופניים (BMX) , מוטוקרוס, גלישה ו/או החלקה על קרח, אופנוע שלג, אגרוף, האבקות וכל סוגי קרב מגע למיניהם, צייד, פארקור, איש ברזל/טריאתלון.
  גבהים - טיפוס הרים, גלישת מצוקים (סנפלינג).
  ימי - צלילה מעל 30 מטר, צלילה חופשית, דיג תת מימי.
  11. שמירת הריון (כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי שבשלה זכאית המבוטחת לגמלת שמירת הריון בסכום הגבוה מסכום הפיצוי החודשי על פי תנאי הפוליסה).
  לעניין הפיצוי החודשי בלבד. חריג זה לא יחול לגבי אלו:
  1) לגבי רכיב השחרור הקיים בפוליסה.
  2) בתקופה שלאחר תום שמירת ההריון.

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהיא לרכישה או הצטרפות למוצר ביטוחי | ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה | הפרסום הינו תמצית בלבד וזכויות ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה |

 

קודי אוצר עיקרי התוכנית: 10000000008800
הרחבות אפשריות - קודי אוצר
10000000008808, 10000000008811, 10000000008812, 10000000008809, 10000000008810, 10000000008813, 10000000008815, 10000000008818, 10000000008820, 10000000008823, 10000000008816

צ׳אט חי עם נציג