טיפול בחובות בעייתיים ופעולות לגביית חוב

הפניקס פועלת בתחום העמדת אשראי מזה מספר שנים ומנהלת מעקב ובקרה שוטפים על השקעות אלה עבור עמיתיה ועבור עצמה.

עקב הגידול בהיקף האשראי העסקי החוץ בנקאי כאמור נקבעו בפניקס מסגרת של כללים ועקרונות לניהול סיכוני האשראי בתיק וכן לתמיכה ניהולית, מקצועית ותפעולית בכל הקשור להעמדת אשראי כאמור, ובכלל זה קיומם של מנגנוני פיקוח ובקרה נאותים והכל בהתאם, בין היתר, לרגולציה אליה כפופה החברה. כחלק מהאמצעים בהם נוקטת הפניקס במטרה לבצע הבחנה בין חובות רגילים וחובות בעייתיים מינתה החברה אורגן של "פורום חובות בעייתיים", המטפל הן בחובות סחירים ולא-סחירים.

במסגרת יישום המלצות דוח ועדת גולדשמיט ודוח ועדת אנדורן פורסם בחודש דצמבר 2015 חוזר אשר נכנס לתוקף בחודש מרץ 2016, ואשר כלל הוראות נוספות לגבי אופן הטיפול בחובות בעייתיים. בהתאם להוראות הללו הוחלף פורום חוב ומונה צוות חדש אשר יהיה אחראי על ביצוע תהליך הערכת מצב חוב וסיווג החוב ("מרכז חובות בעייתיים"). תפקידי פורום חוב כפי שהיו בעבר פוצלו בין מרכז חובות בעייתיים לוועדת אשראי פנימית.

בתמצית, נפרט להלן את הסמכויות של כל אחד מהאורגנים השותפים בתהליך האיתור, סיווג וטיפול בחובות בעייתיים:

מרכז חובות בעייתיים (להלן – "הצוות"):
הרכב הצוות: חברי הצוות הינם עובדי החברה בעלי מומחיות בתחום האשראי וההשקעות. רוב חברי הצוות הינם כאלה שאינם עוסקים בייזום אשראי וכן אינם חברים בוועדת אשראי פנימית.

אחריות הצוות: הצוות הינו הגוף האחראי על ביצוע תהליך הערכה וסיווג החוב. נציג הצוות ישתתף בכל הדיונים של הגורמים המוסמכים להחליט על אופן הטיפול בחוב בעייתי.

חובות הצוות: על הצוות לדון במצב הלווים וחובותיהם ולהבחין בין חובות בעייתיים לחובות אחרים.

סיווג החובות: על הצוות לסווג את החובות הבעייתיים לאחת משלוש הקטגוריות: "חובות בהשגחה מיוחדת", "חובות בפיגור" ו"חובות מסופקים".

הטיפול בחובות: באחריות הצוות לגבש המלצות לטיפול בחובות ולהגישן לסמכות המתאימה לדיון ואישור. החומר המוגש לדיון יכלול נתונים ומידע על מצבו של הלווה, של החוב ושל הבטוחות, וכן יבחנו הדרכים והאפשרויות השונות העומדות לרשות הצוות מבחינה עסקית ומשפטית.

דיווח: הצוות יחד עם ועדת האשראי הפנימית ידווחו לוועדות משנה להאשראי, ההשקעות והדירקטוריון, לפחות אחת לרבעון על מצב תיק החובות הבעייתיים. בנוסף, ינתן דיווח מיידי אודות סיווג של חוב חדש כחוב בעייתי

ועדת אשראי פנימית
ועדת אשראי פנימית אחראית על עריכת דיווחים מידיים יחד עם מרכז חובות בעייתיים בנוגע לזיהוי חוב חדש שזוהה כחוב בעייתי וכן על מתן המלצה בדבר אופן הטיפול והאמצעים בהם יש לנקוט לטיפול בחובות בעייתיים שהן הלוואות מותאמות. בנוסף, אחראית הוועדה על אישור שינויים וחריגות מתנאי הלוואות מותאמות קיימות, בהתאם לפרמטרים שהוגדרו על ידי ועדת השקעות רלבנטית או הדירקטוריון, לפי העניין, ובלבד שאין מדובר בשינויים חריגים או בחריגות מהותיות.

ועדת אשראי
ועדת אשראי אחראית, בין היתר, לדון בדרכים ובאמצעים לטיפול בחוב בעייתי ולגבש המלצה ו/או אישור, בהתאם למדרג הסמכויות, לפי העניין.

ועדת השקעות
ועדת השקעות אחראית בין היתר, לדון בדרכים ובאמצעים לטיפול בחוב בעייתי ולגבש המלצה ו/או אישור, בהתאם למדרג הסמכויות, לפי העניין. בנוסף, לקבל החלטות בדבר ביצוע הפרשות לחובות.

דירקטוריון החברה
דירקטוריון החברה מאשר את הקווים המנחים באשר לקיומה של בקרה שוטפת אחר מצב חוב ולקיומו של תהליך עבודה מובנה לטובת זיהוי מוקדם של ירידה באיכות האשראי, כשלים במשך חיי החוב וזיהוי ואיתור חוב בעייתי וכן לפעולות שיינקטו על ידי הגוף המוסדי לטיפול בחוב כאמור.

קווים מנחים לאיתור וטיפול בחובות כפי שקבע הדירקטוריון:

 • מתוך מגמה לשמור על איכות תיק האשראי, ובמטרה לאיתור החובות הבעייתיים, מתקיים מעקב שוטף אחר מצבם הפיננסי של החברות ועמידתן בהתניות שהוסכמו בהתחייבויותיהן. המעקב והבחינה נעשים ע"י מערך האשראי הלא-סחיר עבור החובות הלא-סחירים, וע"י צוות אג"ח מחלקת המחקר עבור החובות הסחירים.
 • נקבעו עקרונות לסיווג החובות ע"י מרכז חובות בעייתיים, כחובות בהשגחה מיוחדת, חובות בפיגור או חובות מסופקים.
 • נקבעו כללים לטיפול בחוב תוך בחינת האפשרויות העסקיות והמשפטיות העומדות בפנינו לצורך שמירה על האינטרסים של העמיתים והחברה.
 • נקבעו בעלי התפקידים ונקבעו סמכויות ייחודיות בתחום זה לגורמים השונים שאמורים להמליץ ולהחליט על דרכי הפעולה לטיפול בחובות הבעייתיים.
 • נקבעו הגורמים להם יש לדווח על מצב החובות, וכן נקבעה מתכונת הדיווח ותדירותה.
 • נקבעו כללים מנחים לביצוע הסדר חוב.

קווים מנחים לביצוע הסדרי חוב:
הסדרי החוב נבחנים בכל מקרה לגופו של עניין, תוך בחינת המרכיבים הייחודיים של הלווה ושל החוב. הטיפול בחוב כולל פנייה לקיום משא ומתן עם הלווה, והתייעצות עם גורמים מקצועיים (שמאים, מעריכי שווי, עורכי דין יועצי מס, כלכלנים וכו') במידת הצורך.

לאחר בחינת המצב והאפשרויות העומדות בפנינו לפעולה, מוגשת המלצה על דרכי הטיפול בחוב לגורמים המוסמכים לאישור ע"פ מדרג הסמכויות.

החברה פועלת, ככל יכולתה, ליישום הכללים הבאים במצטבר בעת ביצוע הסדר:

 • מינימום ויתור על חוב, כאשר במקרים חריגים, תעשה המרת חוב למניות ו/או אופציות בחברה.
 • נפעל לשיתוף בעלי השליטה בהסדר ע"י הזרמת הון, הזרמת הלוואות בעלים, חיזוק מערך הבטוחות, וכן הגבלתם בהמשך על ביצוע פעולות (למשל: דמי ניהול, דיבידנד וכדומה).
 • העלאת ריבית ההלוואה.
 • נפעל לקבלת בטוחות נוספות ו- COV בגין פרמטרים שונים.
 • בתמורה לדחיית מועדי תשלום קרן, נפעל לקבלת תשלום (פרעון) חלקי של ההלוואה (החוב) במזומן.

תיעוד:
נקבעו הנחיות לעניין תיעוד החומר ההחלטות והנימוקים ביחס לטיפול בחובות ממועד זיהויים כחובות בעייתיים ואת חומר הרקע התומך בהחלטות אלה וכן הנחיות ביחס לשמירת התיעוד האמור.

הוראות הרגולציה הרלוונטיות:
חוזר גופים מוסדיים 2009-9-7 טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב אשר התפרסם ביום 7 באפריל, 2009.

חוזר גופים מוסדיים 2015-9-34 תיקון הוראות החוזר המאוחד – פרק 4 – ניהול נכסי השקעה (ועדת אשראי פנימית, בקרת השקעות וטיפול בחובות בעייתיים) אשר התפרסם ביום 13 בדצמבר 2015.

צ׳אט חי עם נציג