העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

כללי
בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 העברת זכויות עמיתים שלא במזומן בין קופות קשורות (קופות גמל הנשלטות/מנוהלות בידי אותו אדם או בידי צדדים קשורים), או בין מסלולי השקעה בקופת גמל מסלולית, תעשה לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן – הממונה).

הממונה פרסם חוזר גופים מוסדיים בנוגע להעברת גופים מוסדיים 2009-9-8 בעניין העברת זכויות עמיתים שלא במזומן (להלן – "החוזר").

נוהל זה הינו בהתאם לחוזר שקבע הוראות ותנאים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן בין קופות קשורות / מסלולי השקעה בקופה מסלולית, ונוהל זה מעגן את עיקרם.

תנאים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן
העברת זכויות עמיתים יכול שתיעשה שלא במזומן רק אם סך הסכומים המועברים באותו יום עסקים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת או ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית עולים על 5 מיליון ש"ח או מעל ל- 1% מסך נכסי הקופה המעבירה או המסלול המעביר, לפי הנמוך מביניהם.

כללים להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן
לא תבוצע העברת נכסים שלא במזומן אשר ישפיעו באופן מהותי על רמת הסיכון של הקופה המעבירה ו/או המקבלת.

הקופה המעבירה והקופה המקבלת, יעמדו לאחר ההעברה במגבלות ההשקעה המותרות לאותם קופות עפ"י דין והסכם הקופה.

העברה חלקית מנכסי הקופה, תבוצע בחלק יחסי של אפיקי ההשקעה בקופה המעבירה, בניסיון לשמור על זכויות העמיתים הנשארים והעוברים.

במקרים בהם העברה פרופורציונאלית כמתואר לעיל תביא את הקופה המקבלת לחריגה ממגבלות ההשקעה, יועברו נכסים עד גובה המגבלה באפיק הספציפי והיתרה תעבור במזומן.

נכסים סחירים יועברו מהקופה המעבירה לקופה המקבלת לפי שווי שוק בהתאם למועד ההעברה.

נכסים לא סחירים יועברו במידת האפשר מהקופה המעבירה לקופה המקבלת לפי שווי הוגן.
במקרים בהם לא תתאפשר העברת נכסים לא סחירים, יועבר במזומן סכום השווה לשווי ההוגן.

ישמר תיעוד של הנכסים שיועברו לפי שווי הוגן בתאריך ביצוע ההעברה.

פעולות קדם לפני ביצוע העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
העברת זכויות עמיתים שלא במזומן תיבחן בהתאם לקריטריונים שנקבעו בנוהל.

לפני כל העברה יגיש מנהל ההשקעות לועדת ההשקעות הצעה מפורטת הכוללת, בין היתר, את הפרטים הבאים:

  • תמהיל תיק הנכסים בקופה המעבירה לעומת תמהיל תיק הנכסים בקופה המקבלת.
  • רשימת הנכסים אשר מוצע להעבירם שלא במזומן לקופה המקבלת.
  • אופן עמידת הקופה המקבלת במגבלות ההשקעה לאחר ההעברה.
  • מסמך הסבר וסיכום להעברה כולל, לנכסים שלא הועברו באופן פרופורציונאלי ולהעברת מזומן, ואופן עמידתה בנוהל.
  • הצהרה בכתב כי ההעברה עומדת בכל הקריטריונים שנקבעו בנוהל זה ובכל הכללים בהתאם לחוזר.

יודגש כי במקרה בו מדובר בהעברה בין קופות קשורות אשר אינן תחת אותה חברה מנהלת, ההצעה תוגש בועדת ההשקעות של כל קופה בנפרד - המעבירה והמקבלת ע"י מנהלי ההשקעות בהתאמה.

ועדת ההשקעות תיבחן את ההצעות שהובאו בפניה ותנחה את מנהלת ההשקעות בהתאם.

בדיקה תקופתית
מבקר הפנים יבדוק במסגרת הביקורת השנתית את ההעברות שבוצעו שלא במזומן.

פרסום
חברה המנהלת תפרסם באתר האינטרנט, אחת לרבעון דווח על סכומי ההעברות שבוצעו בהתאם לנוהל זה.

עם ביצוע ההעברה, מנהל ההשקעות או מי מטעמו יידע בכתב את מנהל אתר האינטרנט על סכומי ההעברות שלא במזומן אשר בוצעו בהתאם לנוהל זה.

סכומי העברות של זכויות עמיתים שלא במזומן
רבעון רביעי של שנת 2018 לא היו העברות כאמור.
רבעון שלישי של שנת 2018 לא היו העברות כאמור.
ברבעון שני של שנת 2018 בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן: הפניקס חברה לביטוח סך של 5,071,610 אש"ח, ובפניקס פנסיה סך של 5,395,421 אש"ח.
רבעון ראשון של שנת 2018 לא היו העברות כאמור.
רבעון רביעי של שנת 2017 לא היו העברות כאמור.
רבעון שלישי של שנת 2017 לא היו העברות כאמור.​
רבעון שני של שנת 2017 לא היו העברות כאמור.​
רבעון ראשון של שנת 2017 לא היו העברות כאמור.
רבעון רביעי של שנת 2016 לא היו העברות כאמור.​
רבעון שלישי של שנת 2016 לא היו העברות כאמור.
רבעון שני של שנת 2016 לא היו העברות כאמור.​
רבעון ראשון של שנת 2016 בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן בסך 686,543,596 ש"ח.​
רבעון רביעי של שנת 2015 לא היו העברות כאמור.​
רבעון שלישי של שנת 2015 לא היו העברות כאמור.​
רבעון שני של שנת 2015 לא היו העברות כאמור.
רבעון ראשון של שנת 2015 לא היו העברות כאמור.​
רבעון רביעי של שנת 2014 לא היו העברות כאמור​.
רבעון שלישי של שנת 2014 לא היו העברות כאמור​.
רבעון שני של שנת 2014 לא היו העברות כאמור.
רבעון ראשון של שנת 2014 לא היו העברות כאמור.
רבעון רביעי של שנת 2013 לא היו העברות כאמור.
רבעון שלישי של שנת 2013 לא היו העברות כאמור.
רבעון שני של שנת 2013 לא היו העברות כאמור.
רבעון ראשון של שנת 2013 לא היו העברות כאמור.
רבעון רביעי של שנת 2012 לא היו העברות כאמור.
רבעון שלישי של שנת 2012 לא היו העברות כאמור.
רבעון שני של שנת 2012 לא היו העברות כאמור.
רבעון ראשון של שנת 2012 לא היו העברות כאמור.
רבעון רביעי של שנת 2011 לא היו העברות כאמור.
רבעון שלישי של שנת 2011 לא היו העברות כאמור.
רבעון שני של שנת 2011 לא היו העברות כאמור.
רבעון ראשון של שנת 2011 לא היו העברות כאמור.
רבעון הרביעי של שנת 2010 לא היו העברות כאמור.

צ׳אט חי עם נציג