עיקרי התוכנית

תוכנית ביטוח משפחתית המותאמת לגילאי 3-75 ומעניקה כיסויים למקרה של מוות מתאונה ועוד הכולל כיסוי מיוחד לילדים.

התוכנית מאפשרת בחירה בסכום הביטוח הרצוי החל מ50,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח (במנות של 10,000 ש"ח). (לילד עד 250,000 ש"ח)

הכיסוי היסודי - מוות כתוצאה מתאונה

בקרות תאונה במהלך תקופת הביטוח שהביאה במישרין למותו של המבוטח בתוך שלוש מאות שישים וחמישה ימים מיום תאריך התאונה, תשלם החברה למוטב את סכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח והפוליסה תבוטל.

1) הרחבה 1 - אבדן/פגיעה בתפקוד, נכות מתאונה

א. אבדן/פגיעה בתפקוד:
קרתה תאונה במהלך תקופת הביטוח שכתוצאה ממנה נגרם למבוטח אחד מהנזקים שיפורטו להלן תשלם החברה למוטב, סכומי ביטוח כלהלן:

טבלת אבדן/פגיעה בתפקוד

הנזק אחוז מסכום הביטוח בגין הרחבה זו
ריתוק תמידי למיטה 100%
שיתוק של ארבע גפיים 100%
אובדן שתי הידיים או שתי הרגליים 100%
אובדן שמיעה בשתי האוזניים 100%
אובדן ראיה בשתי העיניים 100%
אובדן דיבור 100%
אובדן רגל אחת ויד אחת וראיה בעין אחת 100%
אובדן ראיה בעין אחת 30%
אובדן שמיעה באוזן אחת 10%
אובדן רגל אחת או יד אחת 50%

 

ב. נכות תמידית וצמיתה:
קרתה תאונה במהלך תקופת הביטוח שכתוצאה ממנה נגרמה למבוטח נכות רפואית תמידית וצמיתה (להלן:"הנכות") - חלקית או מלאה - תשלם החברה למוטב שיעור יחסי של סכום הביטוח באופן יחסי לשיעור הנכות (החל מהאחוז הראשון), וזאת במידה והנכות אינה רשומה בטבלת הנזק של אבדן תפקוד לעיל.​

2) הרחבה 2 - שברים וכוויות עקב תאונה
במקרה של תאונה שגרמה לשברים בתוך 90 יום מהתרחשותה ו/או כוויות מדרגה שנייה או שלישית בתוך 30 ימים מהתרחשותה יקבל המבוטח פיצוי על פי הנוסחה והטבלאות להלן: (סכום הפיצוי עבור שברים או כוויות הוא מכפלה של הרשום בטבלאות להלן כפול 20% מסכום הביטוח היסודי)

טבלת הרחבה 2-שברים עקב תאונה

האיבר בו ארע השבר התאונתי אחוז מסכום הביטוח בגין הרחבה זו
חוליה כולל חוט השדרה (עם פגיעה עצבית) 100%
אגן 100%
גולגולת 35%
חוליה ללא חוט השדרה (בלי פגיעה עצבית) 35%
צלע 35%
עצם הבריח 35%
רגל 35%
יד 35%
כתף 35%
שורש כף היד 10%
קרסול 10%
עצם הזנב  10%
כף יד  10%
כף רגל  10%
אצבע אחת או יותר 5%
אף 3%

 

טבלת הרחבה 2-כוויות עקב תאונה

היקף הכוויה ביחס לשטח המעטפת הכולל של גוף המבוטח אחוז מסכום הביטוח לכוויה מדרגה שנייה אחוז מסכום הביטוח לכוויה מדרגה שלישית
28%-100% 50% 100%
20%-27% 40% 80%
10%-19% 30% 60%
4.5%-9% 10% 20%


3) הרחבה 3 - פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים עקב תאונה
פיצוי כספי יומי בשיעור של 0.3% מסכום הביטוח היסודי במקרה של תאונה שכתוצאה ממנה אושפז המבוטח בבית החולים. הפיצוי ישולם החל מהיום השלישי ועד לשחרור מבית החולים ועד מקסימום של 26 שבועות.

4) הרחבה 4 - פיצוי למבוטח בגין מצב סיעודי שארע עקב תאונה
פיצוי כספי חד פעמי בגובה 20% מסכום הביטוח היסודי בגין מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה מתאונה, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של לפחות 3 מתוך 6 פעולות היום יום (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות), כל זאת לאחר תקופת המתנה של 90 יום.

5) הרחבה 5 - כיסויים נוספים

  • שכר אחות פרטית במהלך תקופת אשפוז בבית חולים- החזר עד 500 ₪ ליום אשפוז החל מהיום השישי ועד 14 ימי אשפוז סה"כ.
  • הוצאות פינוי באמבולנס – החזר עד 600 ₪.
  • הוצאות שהייה של קרוב מדרגה ראשונה במלון בקרבת בית החולים – החזר עד 400 ₪ ליום אשפוז, החל מהיום השישי לאשפוז ועד 14 ימי אשפוז סה"כ.
  • טיפולים פיזיותרפיים/רפואה משלימה לאחר מקרה הביטוח- החזר בגובה 80% מהסכום שהוציא המבוטח בפועל ועד תקרת החזר לטיפול של 180 ₪. סה"כ עד 10 טיפולים. (בכפוף לרשימת הטיפולים המשלימים המופיעה בנספח)

6) הרחבה 6 - כיסוי מיוחד לילדים:

1. פיצוי בגין היעדרות מבחינה- ילד אשר נפצע בתאונה וכתוצאה מכך לא נבחן בלפחות שתי בחינות מגן ו/או בחינת בגרות אחת להן נרשם והיה מיועד להיבחן בהן ביום מסוים, יקבל פיצוי בגובה 1,000 ₪, פעם אחת בכל תקופת הפוליסה.

2. החזר הוצאות מורה פרטי- לילד אשר נפצע בתאונה וכתוצאה מכך אושפז בבית חולים לתקופה של לפחות 10 ימים ברצף. סכום הביטוח המרבי יהיה עד 1,000 ₪ מההוצאות הממשיות אשר הוצאו בפועל, לכל תקופת הביטוח.

3. טיפול פסיכולוגי לאחר אירוע טראומטי לילד- החברה תשלם החזר הוצאות עבור טיפול פסיכולוגי שניתן על ידי פסיכולוג מורשה לילד אשר חווה מקרה מוות טראומטי של אחד מבני משפחתו הקרובה (הורים, אחים/יות, סב/תא) אשר אירע לאחר תחילת תקופת הביטוח של הילד.

4. אם שני הורי הילד וכל שאר אחיו ואחיותיו שעד גיל 21 מבוטחים בפוליסה זו בחברה, תשולם למוטבי ההורים תוספת תגמולי ביטוח בגין מוות מתאונה של ההורים בשיעור של 50% מסכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח וזאת במקרה ששני ההורים נספו כתוצאה מאותה תאונה בתוך 365 ימים מיום תאריך התאונה.

5. הפוליסה מכסה תאונה אשר נגרמה כתוצאה מפעילות ספורט במסגרת אגודה ו/או חוג ספורט אשר אינה מהווה את עיסוקו העיקרי של הילד ו/או אינה נעשית לצורך פרנסתו ו/או אינה פעילות אשר שכר כספי לצידה.

ניתן להרחיב את הכיסויים המפורטים לעיל בתשלום נוסף ברכישת:​

  • כיסוי לתחביבים מסוכנים / פעילויות מסוכנות​
  • כיסוי לנהיגה ו / או רכיבה ברכב דו גלגלי ממונע (הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים, או כל כלי תחבורה אחר דו גלגלי ממונע)​


לתשומת ליבך, הפירוט לעיל הינו רק ביחס לפוליסות המשווקות כיום.
ניתן לאתר תנאי פוליסה קודמים ב"שירות עצמי" > "איתור תנאי הפוליסה". 

צ׳אט חי עם נציג