תנאי השימוש באתר

השימוש באתר אינטרנט זה (WWW.FNX.CO.IL), של חברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או של חברת האם ו/או חברות בנות ו/או אחיות ו/או קשורות (להלן כולן יחד: "החברה" ), לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר" ), כפוף לתנאים המפורטים להלן ועצם השימוש באתר על ידך מהווה הסכמה מצידך לקבלתם והתחייבות לנ​הוג לפיהם. לפיכך, במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.

קניין רוחני

1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של החברה.
"מידע" - כל חומר ו/או מידע המוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה נתונים כספיים ו/או ביטוחיים, בספרות, במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנזכרים מעלה.

2. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם.

3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם, נכון לרגע זה.

הגבלת אחריות

4. אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה ו/או כל גורם אחר, למעט מקום בו צוין במפורש כי בהצעת ביטוח עסקינן. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, החברה ממליצה להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה.

5. על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה - 1995, רשאים לייעץ בתחום ההשקעות רק יועצי השקעות מורשים מטעם רשות ניירות ערך, ואין במידע באתר זה משום ייעוץ בהשקעות בין במישרין ובין בעקיפין.

6. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

7. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהחברה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

8. בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל ו/או המופיע במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה כאמור.

9. האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה עליך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או אי השימוש בו.

אבטחת מידע

10. החברה משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, והחברה פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.

11. כל העברת מידע בדבר פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית על ידי החברה, כאמור, באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה בהם כל שימוש פרט לשימוש שלשמו נמסרו. על אף האמור לעיל, במקרים אשר אינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש שאינו מורשה ושלא כדין.

12. מדיניות אבטחת המידע מצויה במדיניות שמירת הפרטיות.

רישום לאתר

13. במידה ותחליט להירשם לאתר שם המשתמש והסיסמה שייבחרו על ידך יהיו לצורך שימושך האישי בלבד ואינך רשאי להעבירם לאף גורם אחר ללא הרשאתה המפורשת של החברה. כמו כן, הינך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה, לרבות אי שמירתם על גבי המחשב האישי שלך, וכן מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בהם על ידי גורם בלתי מורשה.

השימוש באתר והעלאת מידע

14. הינך מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, שהינם קבלת מידע לצורך רכישה של שירותים ו/או מוצרים בלבד. כל שימוש באתר על ידך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי שימוש אלה. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות החברה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בתנאי שימוש אלה.

המידע מוצג לשימושך האישי בלבד, וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה של הפניקס, ולרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לעביר, להציג, לפרסם, לשדר, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור במידע, לבצע קצירת מידע ולעשות במידע המופיע באתר כל שימוש מסחרי שהוא. וכן חל איסור לשלוף מידע מהאתר באמצעות זחלן (crawler) או טכנולוגיה דומה.​

15. הינך מתחייב שלא להעלות (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם, מידע או חומר אחר:
א. העלולים להפריע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
ב. העלולים להשפיע על הביצועים ו/או התפקוד של האתר;
ג. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
ד. הכוללים מידע כוזב או מטעה;
ה. שהינם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים להטיל חבות ו/או אחריות משפטית;
ו. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
ז. הכוללים וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב או לגרום להן נזק מכל סוג שהוא;
ח. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;

16. מובהר, כי החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה ו/או בקשר לכך.

17. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי דין, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע ו/או הודעה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי שימוש אלה.

18. בהעלותך מידע כלשהו לאתר לרבות מידע אישי ו/או מסמכים ו/או הודעות (להלן בסעיף זה:"התקשורת"), הינך מעניק בזאת לחברה אישור בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה ולמדיניות שמירת הפרטיות והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות החברה בביצוע חובותיה הנובעות מתנאים אלה.

19. הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהליה, נושאי משרה בה, בעלי מניות, עובדיה, סוכניה, והבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר בניגוד לתנאי השימוש.

מסירת מידע אישי

20. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הינך מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר יימסר על ידך באמצעות האתר נמסר מרצונך החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידך, לרבות הרישום לאתר וקבלת הצעות, מהווה הסכמה מצידך להתיר לחברה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת הכוללים, בין היתר, מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או על מנת ליידע ולהציע לך ולבני משפחתך, על ידי החברה ובין אם מצד ג' כלשהו עימו תשתף החברה פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך ואת בני משפחתך. במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת. כמו כן, הינך מאשר ומסכים בזאת, כי החברה תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות שמירת הפרטיות.

הגבלת/חסימת גישה

21. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באתר או אפשרות השימוש באתר ו/או בחלקם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.
ב. המשתמש מסר בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.
ג. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר.

כשירות המשתמש באתר

22. העסקאות המוצעות באתר זה אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו כשיר ו/או אזרח ישראלי.

23. המשתמש הינו בעל תעודת זהות תקפה.

24. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

25. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

26. המשתמש המעוניין ברכישת פוליסת ביטוח לרכב הינו בעל רישיון נהיגה תקף.

כללי

27. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כאמור לעיל, עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצידך לתנאי שימוש אלה ולכל שינוי שיבוצע בהם על ידי החברה וכן יחולו על כל שימוש באתר שיעשה על ידך, לרבות מסירת מידע ורכישה.

28. הקשר עם סוכן הביטוח שלך הינו חשוב ביותר ועל כן, חשוב כי תיידע אותו בדבר פנייתך ו/או רכישתך באתר.

29. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל, ותנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי.

30. אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר - מטעמי נוחות הניסוח הינו בלשון זכר. כמו כן, לעיתים הינו בלשון יחיד ולעיתים בלשון רבים, אך הוא מתייחס גם לנקבה, גם לרבים וגם ליחיד, בהתאמה.

צ׳אט חי עם נציג