בקשה לביטול פוליסה

מבוטח/ת יקר/ה, באפשרותך לשלוח בקשה לביטול פוליסות אשר ברשותך

ניתן לבטל פוליסה קיימת בתחומים הבאים:

ביטוח בריאות - מחלות ואשפוז וביטוח תאונות אישיות (למעט קבוצתי)
ביטוח חיים - תכנית פרט כולל ביטוח למקרה מוות וביטוח אובדן כושר עבודה שלא נמכרו שלא אגב חיסכון פנסיוני (למעט קבוצתי)
ביטוח כללי - ביטוחי רכב רכוש וביטוח חובה, ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק (לא כולל ציים)

לידיעתך, הנך יכול להגיש את בקשת הביטול דרך סוכן הביטוח שלך או בפניה אל החברה.

ביטול פוליסה/נספחים:

להלן פירוט האפשרויות לבקשת ביטול פוליסה בפנייה אל החברה (במסגרת חוזר ביטול):

  1. כניסה לטופס מקוון ומילוי הפרטים לחץ כאן
  2. כניסה לחשבון אישי באתר הפניקס "האזור שלי" לחץ כאן
  3. שיחת טלפון למוקד קשרי לקוחות 3455* | 03-7332222
    * שעות פעילות מוקד קשרי הלקוחות: ימים א'-ה', 08:00-16:30
  4. שליחת טופס לכתובת דואר אלקטרוני bitul@fnx.co.il או לפקס מספר 03-7337731, להורדת הטופס לחץ כאן


לתשומת לבך,

א. לצורך שמירה על זכויות מבוטחינו, בפוליסות ריסק למקרה מוות (לרבות ריסק משכנתא) בהן ניתן כיסוי ביטוחי עבור שני מבוטחים או יותר (לרבות בני זוג), נדרש להגיש בקשה נפרדת עבור כל אחד מהמבוטחים בנפרד.

**למען הסר ספק יובהר כי בקשה שתועבר רק ביחס למבוטח אחד, תיחשב כ"בקשה לביטול עם נתונים חסרים או שגויים", כמשמעותה בסעיף 3 ד' לחוזר ביטוח 2017-1-3 שעניינו "ביטול פוליסת ביטוח", ובמקרה זה, תפעל החברה לעדכון המבוטח בתוך 3 ימי עסקים על ההשלמות הנדרשות לצורך ביצוע פעולת הביטול.

ב. ביחס לפוליסות בתחום חסכון ארוך טווח ובריאות לאחר ביטול הפוליסה, שלא במסגרת החלפת פוליסה אחת בשנייה בתהליך של "החלפה" מוצהר, לא יהיה ניתן לחדש את הפוליסה המבוטלת, אלא יהיה ניתן רק להצטרף לפוליסה חדשה המשווקת בחברה באותה העת ובכפוף לבחינת מצבך הרפואי במועד ההצטרפות לפוליסה. החברה איננה מחויבת לקבל כל אדם במצב רפואי קיים לפוליסה חדשה ויתכן שלא תוכל להצטרף מחדש ולא תתקבל לפוליסה חדשה. כמו כן, יתכן ובפוליסה המבוטלת קיימים תנאים אשר אינם קיימים בפוליסות החדשות.

ג. ביחס לפוליסות בתחום ביטוח כללי (פוליסות רכב, דירה ועסקים) קיימת חשיבות רבה לרצף ביטוחי. ביטול הפוליסה יגרום להעדר הכיסוי הביטוחי המתאים שיגרום לך לשאת בעצמך בנזקים בהתרחש אירוע ביטוחי.


ביטול פוליסה במסגרת החלפת פוליסה אחת בשנייה:

​לביטול פוליסה במסגרת החלפת פוליסה אחת בשנייה "החלפה במסגרת חוזר צירוף לביטוח", יש למלא טופס בקשה כמפורט להלן:
לצורך ביטול פוליסה/ות מסוג: ביטוח חיים / ביטוח בריאות / ביטוח כללי (ביטוח מבנה משועבד בלבד) עליך למלא ולחתום על טופס "הודעת ביטול - נספח ג'" ולשלוח אותו באמצעות המייל לכתובת: SherutLife@fnx.co.il

חשוב!
יש להעביר "הודעת ביטול-נספח ג'" עבור כל פוליסה אותה הנך מעוניין לבטל.

שים לב:
יתאפשר לך להשיב לתוקף את הפוליסה שבוטלה ב"הפניקס" ללא בחינה מחודשת של מצבך הרפואי וללא תקופת אכשרה נוספת וזאת בתוך 60 ימים מהמועד שבו בוטלה.
הפוליסה תחודש החל ממועד הביטול ותחוייב בתשלום הפרמיות בגין התקופה ממועד הביטול ועד מועד החידוש.
על אף האמור לעיל, מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה שבוטלה אשר ארע במהלך התקופה שבין מועד ביטולה לבין המועד שבו הודיע המבוטח על רצונו להשיב הפוליסה לתוקף – לא יכוסה.

צ׳אט חי עם נציג