מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעת ביטוח בגין נזק לרכב או גניבתו?

 1. להוריד או למלא באופן מקוון (ניתן למילוי על גבי המסך ובסיום לבצע שמירת מסמך) את "טופס תביעה - הודעה על מקרה ביטוח רכב".

 2. לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

 3. לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  - סוכן הביטוח שלך
  - דואר ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות רכב מבוטחים
  - כתובת דוא"ל: ea5070@fnx.co.il
  - פקס מספר: 03-7338881
  - מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

הכיסוי במסגרת פוליסת ביטוח רכב מקיף, מאפשר לך לקבל תגמולי ביטוח בגין נזק לרכב או גניבתו ובהתאם לתנאי הפוליסה.

מה עושים אם נפגעת על ידי רכב צד ג' וברצונך לתבוע את צד ג'?

עליך לפנות למוקד "מהרגע הראשון", להודיע על התאונה ולבקש אישור "אי הגשת תביעה" מקורי. את המסמכים הבאים יש לצרף לתביעתך כנגד צד ג': דוח שמאי, צילומי הנזק, חשבוניות התיקון (אם תוקן הרכב) אישור "אי הגשת תביעה" מקורי.

מה עושים אם נתבעת על ידי צד ג'?​

עם קבלת מכתב דרישה מצד ג' בחברה, נודיעך על כך בכתב בתוך 7 ימים, ונבקש את אישורך לתשלום הפיצוי לצד ג'.
בהעדר תגובתך בתוך 30 יום, נראה בכך את הסכמתך לתשלום לצד ג'.

 • אם קיבלת מכתב דרישה מצד ג' או תביעה משפטית, דאג להעבירם אלינו מהר ככל האפשר. צרף למכתב הדרישה מכתב קצר המציין את הפרטים הבאים, מספר התביעה (אם ידוע לך) מספר הרכב, מספר הפוליסה, תאריך האירוע, מספר הטלפון שלך לרבות הנייד.
 • אם לא דיווחת לנו עד כה על התאונה, עליך להודיע במיידי על התאונה למוקד "מהרגע הראשון" ולצרף את המסמכים גם אם לא נגרם נזק לרכבך.

לתשומת ליבך!
אינך רשאי להודות בחבות, להבטיח לוותר, להציע פשרה או תשלום או למסור מידע (פרט למידע שהנך חייב למסרו לפי כל דין) בקשר לתאונת דרכים או אירוע שכלי הרכב היה מעורב בהם במישרין או בעקיפין, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה בכתב. לא נתנה החברה את הסכמתה, לא יחייב הדבר את החברה.

מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים?

עם קבלת ההודעה במוקד "מהרגע הראשון" וקבלת המסמכים הראשוניים, יישלח אליך בהקדם האפשרי מכתב תשובה המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.

 • תוך 30 ימים מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך, יבוצעו הפעולות הנדרשות לברור היקף זכאותך לתגמולי ביטוח, החבות והיקפה בהתאם לפוליסה שרכשת.
 • משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע תשלום ותישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום בצירוף העתק מחוות דעת השמאי.
 • אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לתשלום תגמולי ביטוח, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך במידע נוסף תשלח הודעת המשך ברור המפרטת את סיבת העיכוב.
  ​​​​​

הודעת המשך בירור תשלח כל 90 יום ממועד ההודעה הקודמת, עד למשלוח הודעת תשלום או הודעת פשרה או הודעת דחייה, למעט במקרים הבאים:
א. הוגשה תביעה לבית המשפט.
ב. לא הומצא המידע או המסמכים שנדרשו ובלבד שנמסרו שתי הודעות עוקבות הכוללות דרישה כאמור וצוין בהודעה האחרונה כי לא יימסרו הודעות נוספות.

 • החברה נעזרת לעיתים במומחים חיצוניים אשר תפקידם לסייע בברור נסיבות המקרה ובדיקת הזכאות. במקרים בהם הוחלט להפעיל מומחה, תועבר אליך הודעה על מינוי המומחה שמו ותפקידו. באפשרותך להיעזר במומחה מטעמך ו/או לפנות לייצוג.
 • במקרים בהם יוחלט להגיש תביעה כנגד גורם הנזק (לאחר תשלום תביעתך) יישלח אליך העתק ממכתב הדרישה.

בחירת שמאי

במקרה של נזק לרכב (למעט גניבה) עליך לבחור שמאי להערכת הנזק.
בחירת השמאי יכולה להיעשות בשני אופנים:

 • בחירת שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה. לרשימה לחץ כאן
 • בחירת שמאי המופיע בפנקס השמאים ואינו נכלל ברשימת שמאי החוץ של החברה.

לאחר שבחרת שמאי עליך למלא ולחתום על טופס "מינוי שמאי".

הנחיות הפיקוח בדבר שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג') לרבות בנוגע לבחירת שמאי ניתנות לעיון בכל עת באתר האינטרנט של החברה.
להנחיות הפיקוח לחץ כאן

בחירת מוסך

באפשרותך לתקן את רכבך באחד ממוסכי ההסדר "מוסכים באחריות" העומדים לשרות מבוטחי הפניקס או בכל מוסך אחר.

אם רכבך פרטי או מסחרי עד 3.5 טון ובחרת לתקן את רכבך במוסך הנמנה על אחד מ"המוסכים שבאחריות", תוכל ליהנות מהטבות ייחודיות המתעדכנות מעת לעת וממגוון יתרונות בלעדיים ומשתלמים כדוגמת המפורט להלן:

 • סכום השתתפות עצמית מופחת.
 • פטור מתשלום פרמיית השבת סכום הביטוח לקדמותו בנזק חלקי (כינון הפוליסה).
 • קבלת רכב חלופי אוטומטי למשך כל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח" (נהג צעיר/חדש אינו רשאי לנהוג ברכב החלופי).
 • אחריות לאיכות התיקון למשך 3 שנים.
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון.

תקופת התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח למבוטח ובנוגע לצד ג' 7 שנים מיום קרות מקרה הביטוח וזאת בהתאם להוראות הדין.

מודגש בזאת, כי אין די בהגשת תביעה לחברתנו כדי לעצור את מרוץ תקופת ההתיישנות וכי רק הגשת התביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות הכול בהתאם להוראות הדין.

​פרטי התקשרות

באפשרותך לקבל הודעות ומסמכים מהחברה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיה באחת מהדרכים הבאות: דואר ישראל, דואר אלקטרוני, פקס. נא הודיענו מהו אמצעי ההתקשרות המועדף עליך. לתשומת לבך, לצורך קבלת הודעות ומסמכים באמצעות דואר אלקטרוני יש להעביר לחברתנו מספר טלפון נייד בצירוף לכתובת הדואר האלקטרוני. בהיעדר קבלת עדכון בחברתנו על אמצעי ההתקשרות המועדף, המסמכים וההודעות יישלחו אליך בדרך המקובלת בחברתנו.

צ׳אט חי עם נציג