מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין פנסיית נכות?

 1. עליך להוריד את טופס "בקשה לקבלת פנסיית נכות".

 2. למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא. חשוב להקפיד למלא את פרטי המקרה ופרטי הבנק אליו יועברו תגמולי הביטוח.

 3. לצרף את המסמכים הרלוונטיים בגינם הוגשה התביעה והמחאה (צ'ק) ריקה שלך לדוגמה – פירוט המסמכים הנדרשים מופיע בטופס התביעה.

 4. לשלוח אלינו את הטפסים שמלאת ואת המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  - סוכן הביטוח שלך
  - דואר ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 - עבור מחלקת תביעות - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  - כתובת דוא"ל: tpensya@fnx.co.il
  - פקס מספ​ר: 03-7337942


מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים?

עם קבלת המסמכים, אנו מתחילים את הטיפול בתביעה ואת בדיקת הזכאות. במסגרת זו:

עם קבלת כל הטפסים והמסמכים שנדרשו אצלנו, תישלח אליך תוך 14 ימים הודעת (זכאות ל) תשלום או הודעת המשך ברור או הודעת פשרה או הודעת דחייה המפרטת את נימוקי הדחייה.

 • אם לא הגיעו כל המסמכים הנדרשים, אנחנו כבר ניידע אותך בכתב על כך לא יאוחר מ-14 ימים מקבלת המסמכים אצלנו.
 • אם נמצא כי נדרש זמן נוסף לצורך ברור התביעה, תשלח אליך הודעת המשך ברור המפרטת את הסיבות לעיכוב הטיפול בתיק.

הודעת המשך ברור תשלח כל 90 יום ממועד ההודעה הקודמת, עד למשלוח הודעת תשלום, או הודעת פשרה או הודעת דחייה, מלבד במקרים בהם:
א. הוגשה תביעה לבית המשפט.
ב. לא הומצאו המידע או מסמכים שנדרשו, ובלבד שנמסרו שתי הודעות עוקבות הכוללות דרישה כאמור, וצוין בהודעה האחרונה כי לא יימסרו הודעות נוספות.

במהלך בירור התביעה, ובהתאם לצורך, יתכן ותתבקש להמציא תיעוד רפואי נוסף. כמו כן, יתכן ונדרש להזמין מידע רפואי ו/או מסמכים נוספים מהמוסדות הרפואיים.
איסוף המסמכים אורך לעיתים זמן רב והודעה על כך תישלח אליך בכתב.

ייתכן ובמסגרת בירור התביעה תזומן לוועדה רפואית ו/או תתבקש על-ידה לערוך בדיקות רפואיות. זימון כאמור יישלח בכתב.
הנך רשאי לצרף לוועדה הרפואית רופא תעסוקתי מטעמך, על חשבונה של החברה המנהלת, ובלבד ששכרו לא יעלה על השכר שמשלמת החברה המנהלת לרופא מטעמה.

התקבלו בחברתנו המסמכים הנדרשים, לרבות קביעת הועדה הרפואית, ונמצאת זכאי לקבלת פנסיית הנכות, תידרש להמציא טופס 101.

הפנסיה תשולם לחשבון הבנק בתוך 30 ימים ממועד קבלת מלוא המסמכים, וישלח מכתב המפרט את זכויותיך.

בדיקה מחודשת של זכאות

במקרה בו תיערך בדיקה מחודשת של זכאותך, ובכלל זה במקרה בו הגשת מסמכים חדשים בתום תקופת הנכות המאושרת, לצורך הארכתה, ויהיה צורך לשלם פנסיית נכות מופחתת או להפסיק את התשלומים, תשלח הודעה מנומקת בכתב, 30 יום אך לא יותר מ - 60 יום מראש.

העדר זכאות

אם בתום בירור התביעה יתברר שאינך זכאי לפנסיית שאירים, תשלח הודעה בכתב, המפרטת את הסיבות לדחייה, וכל זאת בתוך 30 ימים ממועד קבלת מלוא המסמכים לידי חברתנו.

סיום זכאות בתביעה לפנסיית נכות

הודעה תשלח 30 ימים לפני מועד הפסקת התשלומים החודשיים בעקבות מיצוי הזכאות.

מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ומס בריאות

מפנסיית הנכות ינוכה מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, כמתחייב על פי חוק.

תקופת התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום קרות מקרה הביטוח, ובנוגע לקטינים 7 שנים מיום הגעתם לגיל 18 , וזאת בכפוף להוראות הדין.

מודגש בזאת, כי אין די בהגשת תביעה לחברתנו בכדי לעצור את מרוץ תקופת ההתיישנות, וכי רק הגשת התביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות, והכל בהתאם להוראות הדין.​

פרטי התקשרות

באפשרותך לקבל הודעות ומסמכים מהחברה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיה באחת מהדרכים הבאות: בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני. נא הודיענו מהו אמצעי ההתקשרות המועדף עליך. לתשומת לבך, לצורך קבלת הודעות ומסמכים באמצעות דואר אלקטרוני יש להעביר לחברתנו מספר טלפון נייד בצירוף לכתובת הדואר האלקטרוני. בהיעדר קבלת עדכון בחברתנו על אמצעי ההתקשרות המועדף, המסמכים וההודעות יישלחו אליך באמצעות דואר ישראל.

צ׳אט חי עם נציג