עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי ייעודי לבתי מלאכה בפוליסת ביטוח מקיפה ביותר, הכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה והמעניקה לבעל בית המלאכה, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.

יתרונות המוצר:

הפוליסה מיועדת למגוון רחב של בתי מלאכה ומפעלי ייצור, ומקנה פתרונות ייחודיים וגמישים לצרכיו של בעל בית המלאכה/המפעל, במסגרתה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 • כיסוי למבנה בית המלאכה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה). הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • כיסוי על בסיס ערך כינון
  • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 10% מסכום ביטוח המבנה
  • שבר תאונתי של שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה ולא יותר מ-25,000₪.
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪
  • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות
 • ​​​כיסוי לתכולת בית המלאכה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע. הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • ​כיסוי אוטומטי לעליה עונתית בערך המלאי של עד 20% לקראת חג הפסח וראש השנה או עד 60 ימים בשנה לתקופות שיצהרו מראש ע"י המבוטח.
  • אובדן דמי שכירות במקרה נזק במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה– עד 10% מסכום ביטוח התכולה לתקופה של עד 12 חודשים.
  • ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 20,000 ₪, הנמוך מביניהם
  • שבר שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה, ולא יותר מ- 25,000 ש"ח
  • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך.
  • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 10% מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה
  • כיסוי בגין נזק לרכוש המבוטח, מפני סיכוני אש והתפוצצות, בעת העברה ישירה של הרכוש על גבי רכב מנועי לצרכי תיקון ו/או שיפוץ הרכוש מחוץ לחצרי המבוטח – עד 15% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 50,000 ₪
  • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות
  • כיסוי למבנה בית המלאכה, אשר נגרמו על ידי פריצה, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
  • כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח, כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירעה עקב מקרה תאונתי במקום המבוטח – עד 20% מסכום ביטוח התכולה, למקרה ולתקופה
  • הוצאות מיון, סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג שהוא, שנגרמו במישרין עקב מקרה ביטוח
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪
  • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה
  • כיסוי מפני נזקי מים לתכולה בתוקף
  • שחזור מסמכים – עד 10% מסכום ביטוח התכולה
 • "מחשבית" - כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • ביטוח אובדן רווחים במקרה של השבתת העסק עקב נזק
 • ביטוח חבות מעבידים
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי
 • כיסוי לרכוש בהעברה
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי החנות ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר עקב תאונה.

מה חשוב לדעת?

 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר באמצעות מחולל תעריפים, במשרד הסוכן
 • הפוליסה מיועדת לבתי מלאכה ומפעלי ייצור בעלי סכום ביטוח מרבי של 20 מיליון ש"ח, לסיכוני רכוש ואובדן רווחים/הכנסה
 • ניתן לבטח בפוליסה זו, בתי מלאכה ומפעלי ייצור שסכום ביטוח התכולה בהם (כולל מלאי) בפרק אש הינו עד 10 מיליון ₪
 • ניתן לבטח בפוליסה זו, בתי מלאכה ומפעלי ייצור המונים עד 30 עובדים סה"כ
 • דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון הינה חובה
 • הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד וכוללת כיסוי עבור מחסן צמוד (הממוקם באותה הכתובת)
 • פרמיית מינימום לפוליסה הינה 1800 ₪

אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח
 • ביטוח לכספים מעל לסכום הכלול אוטומטית בפרק התכולה
 • שחזור מסמכים – הגדלת הסכום מעל ל- 10% הכלולים אוטומטית בפרק התכולה
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה
צ׳אט חי עם נציג