עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי ייעודי לקבלן הבונה והמשפץ, במסלול מקיף ביותר ומותאם במיוחד לצרכי בנייה ושיפוצים, וכולל מגוון רחב של כיסויים בתחום עבודות הבנייה.

יתרונות המסלול:

מסלול הביטוח מיועד לבנייה ושיפוץ של בתים פרטיים, וכן לשיפוץ פנימי של דירות, חנויות ומשרדים.

המסלול כולל שלושה פרקים בסיסיים עיקריים וכן פרק הרחבות, המותאמים לביטוח מלא של הפרויקט:

 • ביטוח הרכוש:
  כיסוי במקרה נזק פיזי לפרויקט במהלך ביצועו, כולל כיסוי חומרי הבנייה, עלויות עבודה ועלויות נלוות. המסלול נועד לבטח פרויקטים/עבודות קבלניות בעלי סכום ביטוח מרבי של 3,000,000 ₪ לסיכוני רכוש.
  ביטוח הרכוש כולל את ההרחבות הייחודיות הבאות:
  • כיסוי מפני רעידת אדמה ונזקי טבע
  • כיסוי מפני נזק ישיר ועקיף, הנגרם כתוצאה מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה – עד 20% משווי הפרויקט
  • פינוי הריסות – עד 20% משווי הפרויקט
  • כיסוי למתקנים וציוד קל לבניה – עד 20,000 ₪ לפריט ולא יותר מ- 20% משווי הפרויקט
  • כיסוי למבני עזר ותכולתם – עד 20% משווי הפרויקט
  • כיסוי מפני נזק לרכוש סמוך – עד 20% משווי הפרויקט
  • כיסוי מפני נזק לרכוש עליו עובדים – עד 20% משווי הפרויקט
  • כיסוי להוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק, הנדרשות בשל עבודה בשעות נוספות, עבודת לילה, שבתות וחגים – עד 10% מהנזק ולא יותר מ- 250,000 ₪
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ונזקי רכוש של צד שלישי, עד לסך של 4,000,000 ₪. הביטוח כולל את ההרחבות הייחודיות הבאות:
  • כיסוי לנזק גוף הנגרם מציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב, ואין חובה חוקית לבטחו
  • כיסוי לנזק ישיר הנגרם למתקנים תת – קרקעיים
  • כיסוי לנזק עקיף הנגרם למתקנים תת – קרקעיים – עד 10% מגבול האחריות של פרק זה
  • כיסוי לנזק לרכוש של צד שלישי, הנגרם על ידי כלי רכב של המבוטח, בשטח אתר העבודות – עד לסך 1,200,000 ₪ למקרה ולתקופה, מעל גבול האחריות בפוליסת כלי הרכב
  • כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים – עד לסך 200,000 ₪
  • כיסוי לחבות עקב נזק לרכוש צד שלישי, כתוצאה מרעד, הסרה או החלשת משען, תוך ביצוע העבודות - עד לסך 20% מגבול האחריות
 • ביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריותו של המבוטח כלפי העובדים בפרויקט – עד לסך 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופה. הביטוח מורחב לכלול כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים – עד לסך 200,000 ₪

מה חשוב לדעת?

 • מסלול הביטוח כולל מספר פרקים מפוליסה לביטוח עבודות קבלניות – "קבלנית" – מהדורת אוגוסט 2008, המיועדים לבונה ולמשפץ
 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר באמצעות מחולל תעריפים, במשרד הסוכן
 • מסלול הביטוח מיועד לעבודה קבלנית אחת באתר אחד
 • מסלול הביטוח מיועד לבטח את יזם הפרויקט, מזמין העבודה ואת הקבלן המבצע, כולם יחד או כל אחד לחוד
 • דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון תיקבע בהתאם לסוג העבודות בפרויקט, מיקום האתר והיקף הכיסוי הביטוחי
 • אישור הפוליסה והפקתה תהה בסמכות האשכול בלבד
 • פרמיית המינימום לפרויקט שתקופת הביטוח בו הינה עד 30 ימים – 1,000 ₪ ברוטו
 • פרמיית המינימום לפרויקט שתקופת הביטוח בו הינה מעל 30 ימים – 1,500 ₪ ברוטו
 • פרויקטים ששווים הינו עד 1,500,000 ₪ - ניתן לבטחם במסגרת מסלול זה, לתקופה של עד 18 חודשים
 • פרויקטים ששווים הינו מעל 1,500,000 ₪ ועד 3,000,000 ₪ - ניתן לבטחם במסגרת מסלול זה, לתקופה של עד 24 חודשים
 • מסלול הביטוח כולל כיסוי "תקופת תחזוקה מורחבת" עד ל-12 חודשים ממועד מסירת הפרויקט
 • מסלול הביטוח כולל כיסוי לתקופת הרצה עד ל-30 ימים

אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

 • כיסוי מפני פריצה וגניבה, למעט בגין רכוש של קבלני משנה
 • כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
צ׳אט חי עם נציג