_________ false
הפניקס אחזקות בע"מ 1 384
THE PHOENIX HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 520017450 10820

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת079 ( פומבי )   שודר במגנא: 04/11/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-107575 שעת שידור: 08:45 08:44:41

דוח מיידי על מי שחדל להיות בעל עניין בתאגיד
לפי תקנה 33 (ח) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
הערה: בכל מקום שמתייחסים לבעל ענין הכוונה גם לבעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה


1. פרטי המחזיק:
שם פרטי: _________

שם משפחה/שם תאגיד:
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל

מספר זיהוי: 520044322

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל

ארץ אזרחות/ התאגדות או רישום: _________

מען:
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: לא

2. פרטי הפעולה שבעקבותיה חדל המחזיק להיות בעל עניין בתאגיד:
א. מהות הפעולה קיטון עקב מכירה מחוץ לבורסה
ב. שם וסוג נייר הערך נשוא הפעולה:
ג. מספר נייר ערך בבורסה: 767012

ד. תאריך ביצוע הפעולה 03/11/2019

ה. כמות ני"ע נשוא הפעולה : 83,255,973

ו. השער בו בוצעה הפעולה: 18,877 אג' _________

ז. היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות לא

ח. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום

3. א. אחזקותיו לאחר הפעולה:
שם, סוג וסדרה של נייר הערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות* שיעור אחזקה
% הון % הצבעה
שיעור אחזקה (דילול מלא)
% הון % הצבעה
767012 169,997.32 לא
0.07 0.07
0.07 0.07

ב. המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית
המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, אך מכהן/כיהן כנושא משרה בחברה שאינו מנכ"ל או דירקטור ולא היה בעל ענין מכוח החזקותיו.
המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית. להלן פירוט החזקותיו:
המחזיק שם סוג וסדרה של נייר ערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות
_________ _________ _________ _________

הסברים:
1. אם בעל העניין מחזיק יותר מסוג אחד של ניירות ערך, יש לציין את שיעורי האחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים על ידו רק באחת השורות.
2. יש לדווח גם על החזקת ני"ע אחרים לרבות ני"ע אחרים שאינם רשומים למסחר.
3. במקרה בו בעל העניין הינו חברה בת, יש לפצל את ההחזקות למניות שנרכשו טרם כניסת חוק החברות, התשנ"ט – 1999 לתוקף, ומניות שנרכשו לאחר כניסתו לתוקף.
4. כאשר המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, יש למלא את סעיף 3 א. בלבד. כאשר המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית,יש למלא את סעיפים 3א. ו- 3ב.
* יש לציין האם מדובר במניות רדומות או בני"ע המירים למניות רדומות

4. פרטים נוספים:

5. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 03/11/2019 בשעה 18:00
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/10/2019
שם מקוצר: הפניקס
כתובת: דרך השלום 53 , גבעתיים 53454   טלפון: 03-7332997 , 03-7338174 פקס: 03-7238855
דואר אלקטרוני: menin@fnx.co.il  

שמות קודמים של ישות מדווחת: הפניקס הישראלי חברה לבטוח בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: נאמן מנחם תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: דרך השלום 53 , גבעתיים 53454 טלפון: 03-7332997 פקס: 03-7238831 דואר אלקטרוני: menin@fnx.co.il 1