X
X הפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

ארגון עובדי מזרחי טפחות

   
  עובד/ת יקר/ה,​
  ארגון עובדי "מזרחי טפחות" בשיתוף "הפניקס חברה לביטוח בע"מ", מקיימים ביטוח חיים קבוצתי בתנאים מיוחדים לעובדי הארגון.
  להלן סכומי הביטוח והכיסויים הקיימים בפ​וליסה הקבוצתית בה הינך מבוטח:

  בתקנות ביטוח חיים קבוצתי התשנ"ג- 1993 נקבע כי על חברת הביטוח להציג אישור המבוטח כתנאי להמשך גביית תשלום הפרמיה או חלקה עבור ביטוח זה, 
  בעת חידוש הביטוח.
  לעובדים/ות המבוטחים/ות במסגרת הביטוח הנ"ל דרושה השלמת אישור ביטוח עדכני (חתימה מטה). 
  ברצוננו להדגיש כי אין המדובר בתשלום נוסף מעבר לגביה המבוצעת כיום דרך בנק "מזרחי טפחות",  אלא מדובר בהשלמת הטפסים הדרושים, 
  זאת בהתאם להוראות התקנות המוזכרות לעיל.
  הסכמתך נדרשת לצורך המשך הכיסוי הביטוחי. בהעדר קבלת אישור ביטוח עדכני, הפניקס חברה לביטוח בע"מ לא תוכל להמשיך 
  לבטחך במסגרת פוליסת ביטוח חיים קבוצתי בה הנך מבוטח כיום. מבוטח אשר הביטוח הקבוצתי לא יחודש בגינו על פי הוראות 
  ההכרעה וירצה לחזור לביטוח הקבוצתי יוכל לעשות כן רק ע"י מילוי מחדש של הצהרת בריאות.


  נא מלא את הפרטים הבאים (סמן בחירתך בעיגול):
  הנני מבקש להמשיך את ביטוחי במסגרת הביטוח הקבוצתי הנ"ל, לצורך תשלום פרמיה הנני נותן בזה הרשאה לבעל הפוליסה לנכות כספים בגין
  התשלום לביטוח הנ"ל, כפי שיקבע מעת לעת, בין בעל הפוליסה לבין חברת הביטוח, כפי שהיה נהוג עד היום.
   
   
   
  ת.ז שם פרטי שם משפחה
  מאשר לא מאשר

  אנו מאחלים לך בריאות טובה ואריכות ימים.

   

   

  * האישור הנ"ל ו/או צירוף לביטוח אינו מהווה אישור לקיום הכיסוי הביטוחי

  ** הכיסוי בתוקף בהתאם לקבלת תשלומים ואישור חיתום ע"י החברה ובהתאם לתנאי הפוליסה 
  *** אין האמור כדי להוות ייעוץ או תחליף לייעוץ פנסיוני המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם
  **** הפוליסה שבנדון נערכה בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג 1993.
  background-image:url('/PublishingImages/HealthProductsBig/psyc.jpg')!important
   
  machina: 0DMZFEP1
  צ'אט עם נציג