בקשה לביטול פוליסה

בקשה לביטול פוליסה

מבוטח יקר,

לצורך ביטול פוליסה/ות מסוג: ביטוח חיים / ביטוח בריאות / ביטוח כללי (ביטוח מבנה משועבד בלבד) עליך למלא ולחתום על טופס "הודעת ביטול - נספח ג​'ולשלוח אותו באמצעות המייל לכתובת: SherutLife@fnx.co.il


חשוב! 

יש להעביר "הודעת ביטול-נספח ג'" עבור כל פוליסה אותה הנך מעוניין לבטל.

שים לב:

  • יתאפשר לך להשיב לתוקף את הפוליסה שבוטלה ב"הפניקס" ללא בחינה מחודשת של מצבך הרפואי וללא תקופת אכשרה נוספת וזאת בתוך 60 ימים מהמועד שבו בוטלה.
  • הפוליסה תחודש החל ממועד הביטול ותחוייב בתשלום הפרמיות בגין התקופה ממועד הביטול ועד מועד החידוש.
  • על אף האמור לעיל מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה שבוטלה אשר ארע במהלך התקופה שבין מועד ביטולה לבין המועד שבו הודיע המבוטח על רצונו להשיב הפוליסה לתוקף – לא יכוסה.

 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג