עיקרי התוכנית

מהו "מסלול מנהלים Plus"?

 • חוזה בין חברת הביטוח לבין המבוטח.
 • הפניקס "מסלול מנהלים Plus​" הינו תוכנית המאפשרת לך לשלב בין:
  • חיסכון למטרת פרישה-קצבת זקנה חודשית מובטחת למצטרפים מגיל 60.
  • כיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת:
   א. הגנת הכנסה - הכנסה חודשית מתמשכת לבני משפחת המבוטח, במקרה פטירה המבוטח יכול לבחור שני מסלולים:
   -הכנסה למשפחה בסכום יורד כתוצאה מצבירה.
   -הכנסה למשפחה בסכום קבוע שאינו תלוי צבירה.
   ב. סכום ביטוח קבוע, או כנגזרת של מספר משכורות
  • כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה-תשלום חודשי למבוטח בהתאם לסכום שרכש כחלופה להכנסתו מעבודה.

הפקדה לחסכון

חלק מן התשלום התקופתי מופנה תמיד לצבירת חסכון ומופקד בסלי השקעה בהתאם לבחירת המבוטח. ניתן לשנות את סלי ההשקעה הן לגבי צבירה והן בהתייחס להפקדות השוטפות. השילוב בין מרכיב הסיכון לבין מרכיב החיסכון מבטיח שקיפות מלאה וניתן לעדכנו מעת לעת.

ניתן לרכוש:
א. מסלול למנהלים ושכירים.
ב. מסלול לעצמאים.

יתרונות "מסלול מנהלים Plus"

 • ניהול ההשקעות בשיטת הפניקס - ניהול אישי בהתאם לטעמי ההשקעה של המבוטח.
 • הגנת הכנסה - תכנית המקנה הכנסה חודשית מתמשכת לבני משפחת המבוטח במקרה פטירה.
 • מקדם קצבה מובטח למצטרפים בגיל 60 ומעלה.
 • החל מגיל 60 המבוטח יכול לבחור במודל הקצבה המותאם לצרכיו: תשלום קצבה לכל ימי חייו עם מינימום תשלומים.
 • אובדן כושר עבודה-ניתן לרכוש כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה מודולארי מותאם לצרכי הלקוח.
 • חברת הביטוח נושאת בסיכון, על ידי גיבוי של הון עצמי גדול, עם עתודות ומבטחי משנה.
 • גמישות בבחירת סכום הביטוח למקרה מוות - קיימת גמישות מלאה בבחירת סכום הביטוח וניתן לקבל סכום ביטוח חד פעמי או חודשי בקרות אירוע ביטוחי.

ניהול ההשקעות:

ניתן לבחור בין שתי שיטות ניהול השקעות אותן אנו מציעים למבוטח:

 • מודל השקעה תלוי גיל - מסלול ברירת מחדל
 • מסלולי השקעה אחרים

לפרטים על כל מסלולי ההשקעה

קודי אוצר:
1.מסלול למנהלים ושכירים שרות
10240000006600- 520023185

2. מסלול למנהלים ושכירים צבירה/ מסלול לזמן פרישה
10250000006600- 520023185


תגמולים
1.מסלול לעצמאים שרות
10240000006601- 520023185

2. מסלול לעצמאים צבירה/ מסלול לזמן פרישה
10250000006601- 520023185

*הערה:
מובהר בזאת כי טבלה זו -"טבלת מקדמים - 2013" המצורפת מעלה, מפרטת מקדמי קצבה שאינם מבטיחים תוחלת חיים ולכן תהיה החברה רשאית לשנות את מקדמי הקצבה מעת לעת ובתנאי ששינתה אותו לכלל המבוטחים אשר הינם באותה קבוצת גיל ו/או מין ו/או וותק, כל זאת, בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון והביטוח. יחד עם זאת , במידה וניתן למבוטח אישור החברה, יהיו המקדמים מבטיחי תוחלת חיים.

החלה החברה לשלם למבוטח קצבה בשנת 2013 , יהיה זכאי המבוטח לקצבה חודשית אשר תחושב על ידי חלוקת ערך הפדיון של תכנית קופה משלמת לקצבה שיעמוד לזכותו במועד לתשלום קצבה חודשית (בש"ח), במקדם המרה, אשר ייקבע בהתאם למינו של המבוטח ולגילו במועד התחלת תשלום הקצבה כמפורט בטבלה המפורטת להלן לתכנית קופה משלמת לקצבה.

יתחיל המבוטח לקבל קצבה חודשית בשנה שלאחר שנת 2013, יגדל מקדם ההמרה בשנה זו לעומת מקדם ההמרה הנקוב בטבלה לשנת 2013 כמפורט להלן:
Mx,2013 - מקדם המרה בשנת 2013 למבוטח בגיל X
Dx - שיעור ההגדלה במקדם ההמרה למבוטח בגיל X
Y - שנת פרישה ( Y>2013)
((Mx,y = Mx,2013*(1+Dx*(Y-2013

שיעור ההגדלה השנתי, ייקבע בהתאם לתקופת ההבטחה שבחר המבוטח, למינו ולגילו בעת התחלת ביצוע תשלומי הקצבה.

צ׳אט חי עם נציג