תגמולים לעצמאים

תכניות הביטוח לעצמאים מעניקות ביטוח פנסיוני לבעלי הכנסה מעסק או משלח יד. במסגרת תכניות אלו, עצמאים יכולים להפקיד לחסכון וליהנות מהטבות מס מיוחדות בגין ההפקדות.

כמו כן במסגרת התוכנית ניתן לרכוש:

  • חסכון לגיל פרישה
  • כיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת
  • אובדן כושר עבודה

הטבות המס מעניקות למבוטח זכות לקבלת זיכוי וניכוי בגין פרמיות ששולמו לקופות גמל עד גובה הסכומים המוכרים על ידי מס הכנסה.

למידע אודות "מסלול מנהלים Plus" (לעצמאים) לחץ כאן

*הערה:
מובהר בזאת כי טבלה זו -"טבלת מקדמים - 2013" המצורפת מעלה, מפרטת מקדמי קצבה שאינם מבטיחים תוחלת חיים ולכן תהיה החברה רשאית לשנות את מקדמי הקצבה מעת לעת ובתנאי ששינתה אותו לכלל המבוטחים אשר הינם באותה קבוצת גיל ו/או מין ו/או וותק, כל זאת, בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון והביטוח. יחד עם זאת , במידה וניתן למבוטח אישור החברה, יהיו המקדמים מבטיחי תוחלת חיים.

החלה החברה לשלם למבוטח קצבה בשנת 2013 , יהיה זכאי המבוטח לקצבה חודשית אשר תחושב על ידי חלוקת ערך הפדיון של תכנית קופה משלמת לקצבה שיעמוד לזכותו במועד לתשלום קצבה חודשית (בש"ח), במקדם המרה, אשר ייקבע בהתאם למינו של המבוטח ולגילו במועד התחלת תשלום הקצבה כמפורט בטבלה המפורטת להלן לתכנית קופה משלמת לקצבה.

יתחיל המבוטח לקבל קצבה חודשית בשנה שלאחר שנת 2013, יגדל מקדם ההמרה בשנה זו לעומת מקדם ההמרה הנקוב בטבלה לשנת 2013 כמפורט להלן:
Mx,2013 - מקדם המרה בשנת 2013 למבוטח בגיל X
Dx - שיעור ההגדלה במקדם ההמרה למבוטח בגיל X
Y - שנת פרישה ( Y>2013)
((Mx,y = Mx,2013*(1+Dx*(Y-2013

שיעור ההגדלה השנתי, ייקבע בהתאם לתקופת ההבטחה שבחר המבוטח, למינו ולגילו בעת התחלת ביצוע תשלומי הקצבה.

צ׳אט חי עם נציג