קרן פנסיה יסוד עמית

העמיתים מבוטחים בקרן הפנסיה לזקנה בלבד ושאירי זקנה.

חישוב פנסיית הזקנה

1. עמיתים שהצטרפו לפני 1.1.1989
לעמיתים המבוטחים בקרן ברציפות תחושב פנסיית הזקנה, בעת הפרישה לזקנה, לפי הוותק שצבר העמית בקרן.

  • 10 שנות חברות מקנה פנסיה בשיעור 30% מהשכר הקובע.
  • כל שנה נוספת מקנה ותק פנסיוני בשיעור 1.4% מהשכר הקובע.
  • סה"כ פנסיית הזקנה לא תעלה בכל מקרה על 65% מהשכר הקובע.

תקופת האכשרה - 10 שנים לפחות בהן שולמו 120 תשלומים חודשיים מלאים וצבירת פנסיה מינימאלית בשיעור 5% מהשכר הממוצע במשק.

עדכון הפנסיה- הפנסיה צמודה לתוספת יוקר ומנגנון איזון אקטוארי. עמיתים במסלול זה רשאים לבחור בפנסיה שתחושב על פי חישוב אקטוארי ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן ומנגנון איזון אקטוארי.

2. עמיתים שהצטרפו מ- 1.1.1989
פנסיית הזקנה תחושב לפי מנות הפנסיה שנצברו לזכות העמית וחושבו לפי מקדמים כמפורט בנספח לתקנון לפי מין וגיל.
עדכון הפנסיה- במסלול זה הפנסיה צמודה למדד ולמנגנון האיזון האקטוארי. במסלול זה תשלום הפנסיה מותנה בצבירת פנסיה מינימאלית בשיעור של 5% מהשכר הממוצע במשק.

3. עמיתים שהצטרפו בתקופה 1.1.1995 -31.3.1995
פנסיית הזקנה שווה למנות הפנסיה שנצברו לזכות העמית וחושבו לפי מקדמים המפורטים בנספח ד' לתקנון לפי מין וגיל.
עדכון הפנסיה- הפנסיה צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן ולמנגנון האיזון האקטוארי.
במסלול זה תשלום הפנסיה מותנה בצבירת פנסיה מינימאלית בשיעור של 5% מהשכר הממוצע במשק.

4. חישוב פנסיה במשיכת כספים חלקית או בהעדר תקופת אכשרה- עמיתים שמשכו חלק מהכספים שהצטברו לזכותם בקרן או שלא צברו תקופת אכשרה יהיו רשאים לקבל פנסיה חלקית שתחושב על ידי חלוקת הצבירה שנשארה בקרן במקדם היוון כקבוע בתקנון.

גיל הפרישה

גיל הפרישה עודכן בהתאם לטבלת גילאי הפרישה כפי שפורסמה בהצעת החוק, ובהתאם לכך יעלה בהדרגה לגברים מגיל 65 ועד גיל 67, ולנשים – מגיל 60 יעלה בהדרגה עד לגיל 64.

כרית ביטחון:
מכל תשלום שמשלמת הקרן לפי תקנונה, בין שהוא קצבה ובין שהוא תשלום
חד פעמי, ינוכו השיעורים הבאים:
בשנת 2013 – 0.25%
בשנת 2014 – 0.75%
בשנת 2015 – 1%
בשנת 2016 – 1.5%
בשנת 2017 ואילך – 1.75%

פנסיה לשאירי פנסיונר ובר קצבה:

פנסיה לאלמנה - אלמנת פנסיונר זכאית ל- 60% מהפנסיה שקבל הפנסיונר ובמקרה של בר קצבה 60% מהפנסיה לה היה זכאי, בכפיפות לאמור בתקנון. הפנסיה לאלמנה תשולם במשך כל ימי חייה.

פנסיה ליתומים - ילדי פנסיונר או בר קצבה יהיו זכאים לפנסיה אם גילם אינו עולה על 18 שנה. שיעור הפנסיה ליתום 20% מהפנסיה שקבל הפנסיונר ובמקרה של בר קצבה 20% מהפנסיה לה היה זכאי בר הקצבה, בכפוף לתנאי התקרה כקבוע בתקנון. הפנסיה תשולם לכל יתום עד הגיעו לגיל 18 שנה.

קוד אוצר: 00000000000347

צ׳אט חי עם נציג