משיכת כספים מחשבונות קטנים בקרן הפנסיה הוותיקה

עמית/ה יקר/ה,
כיום קיימים חוסכים בעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופות הגמל ובקרנות פנסיה ותיקה. מרבית החוסכים נמנעים מלמשוך את כספם בשל מס בשיעור 35% מהסכום הנמשך בגין משיכה המבוצעת לפני המועד הקבוע לכך בדין.

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016, שפורסמו ביום 25.1.2016 ניתנת אפשרות לחוסכים בעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופת גמל ובקרן פנסיה ותיקה, למשוך את הכספים בהליך מהיר ובפטור מלא ממס בהתאם לתנאים שלהלן:

  • סך היתרה הצבורה בכל חשבונות העמית בקופה ביום 31.12.2017 אינו עולה על 8,000 ₪
  • לא הופקדו בחשבון כספים החל מיום 1.1.2014
  • לא בוצע ניוד כספים לחשבון בקופה או ממנו לקופת גמל אחרת החל מ 1.1.2014

במידה ולא תממש/י את זכאותך למשיכת הכספים מחשבונך/מחשבונותיך בקופת הגמל, החל מיום 1.1.2016 ייתכן וייגבו מחשבונך בקופה/מסך חשבונותיך בקופה, דמי ניהול בסכום קבוע של 72 ₪ לשנה (שהם 6 ₪ לחודש).

מה עליך לעשות על מנת לממש את זכותך?

על מנת לממש את זכותך למשיכת הכספים, הנך רשאי לפנות באחת מהדרכים הבאות:

א. שליחת המסמכים על פי הפרטים שלהלן:
עמיתי קרן הפנסיה הוותיקה – דוא"ל f1@fnx.co.il פקס מספר 03-7337986

1. טופס בקשה למשיכת הכספים.
2. צילום תעודת זהות.
3. אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק שלך אליו יועברו הכספים.
4. במידה והיתרה בחשבון כוללת כספי פיצויים, יש להעביר בנוסף אישור שחרור מהמעסיק, טופס 161 או הנחיות פקיד שומה.

להורדת טופס בקשה למשיכת כספים מחשבון פנסיה לחץ כאן

ב. פניה טלפונית למוקד השירות בטלפון 3455*.

שאלות ותשובות

כן. מאחר ובשני החשבונות באותו קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 8,000₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים.

לא. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים לא ניתן לבצע את המשיכה, מאחר שהם מנוהלים באותה קופה חלה מגבלת הסכום של 8,000 ₪ על כלל החשבונות יחד. יחד עם זאת, ניתן למזג את החשבונות בקופה לחשבון אחד.

כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 8,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות.

לא. התקרה הקבועה בתקנות בסכום של 8,000 ₪ מתייחסת לכל מרכיבי החשבון: תגמולים ופיצויים. לפיכך, בהתאם לתקנות לא ניתן לבצע משיכה במקרה המתואר.

לא. ביצוע פעולת העברת כספים בחשבון לאחר ה 1.1.2014 שוללת את זכאותו של החוסך למשיכת יתרת הכספים בחשבון הקיים או בחשבון החדש.

ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי.

יתרת הכספים בקופה נבדקת נכון ליום 31.12.2015, ולפי היתרה במועד זה נקבעת הזכאות למשיכה.
צ׳אט חי עם נציג