משיכת כספים

אם החלטתם למשוך את יתרת הזכאות הצבורה, כולה או חלקה, עליכם לחתום על טופס משיכת כספי מרכיב תגמולים ומרכיב פיצויים, לפי העניין, בפני המשווק הפנסיוני שלך או עובד קרן הפנסיה ולהמציא המסמכים להלן:
א. מכתב מהמעסיק (הפרמיות חייבות להיות משולמות עד תאריך העזיבה).
ב. אם הופקד לקרן הפנסיה גם מרכיב פיצויים, יש להעביר אלינו טופס 161 מהמעסיק או פקיד השומה, לפי העניין.
ג. אישור פקיד שומה אם ניתן לך פטור מלא או חלקי מתשלום מס.
ד. צילום ת.ז.
ה. צילום שיק של חשבון הבנק.

חיוב מס
לגבי כספי מרכיב התגמולים שהופקדו עד 31.12.99, ניתן לקבל פטור ממס בהתאם להנחיות פקיד שומה ובכפוף לתקנות קרנות גמל.
כספי מרכיב תגמולים שהופקדו לאחר 1.1.00 חייבים במס בשיעור 35% או לפי הוראות פקיד שומה. כספי מרכיב פיצויים פטורים ממס עד לתקרה.
חישוב המס הסופי ייעשה לאחר קבלת טופס 161.

לקבלת מידע נוסף ובדיקת האפשרויות העמודות בפניכם, תוכלו לפנות לסוכן הביטוח שלכם שישמח לעמוד לרשותכם או למוקד קשרי הלקוחות בטל' 3455* או 03-7332222.

צ׳אט חי עם נציג