מסלול לחיים - מנהלים ועובדים שכירים
X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

מסלול לחיים - מנהלים ועובדים שכירים

"מסלול לחיים" - ביטוח וחיסכון בהתאם לצרכים האישיים של כל אחד ואחת!

 

מוצר זה במתכונתו נמכר עד 31/12/2012 . החל מ-01/01/2013 נמכר כמסלול השקעה בלבד תחת "מסלול חדש".

 

 • מה זה בעצם? ביטוח למקרה מוות, וחיסכון אותו ניתן להשקיע במגוון מסלולי השקעה, בהתאם לצרכים האישיים, ועל בסיס הבחירה שלכם.
 • למי זה מתאים? למעוניינים בחיסכון לגיל הפרישה, ובהבטחת חוסנה הכלכלי של המשפחה במקרה של פטירת אחד המפרנסים.

עיקרי התכנית
בפוליסת "מסלול לחיים" קיימים 2 מרכיבים מרכזיים:

א. הכיסוי הביטוחי
כיסוי למקרה מוות אשר ניתן להגדיר כסכום ביטוח קבוע, או כנגזרת של מספר משכורות.

ב. ההפקדה לחסכון
חלק מן התשלום התקופתי מופנה תמיד לצבירת חסכון ומופקד בסלי השקעה בהתאם לבחירת המבוטח. ניתן לשנות את סלי ההשקעה הן לגבי צבירה והן בהתייחס להפקדות השוטפות.

 • ניתן לקבל את צבירת החסכון כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית ואף לשלב בין האפשרויות (בכפוף לתקנות מס הכנסה).
 • השילוב בין מרכיב הסיכון לבין מרכיב החסכון מבטיח שקיפות מלאה וניתן לעדכנו מעת לעת.
 • ניתן לרכוש את "מסלול לחיים" בתוכניות:
א. ביטוח מנהלים.
ב. תוכניות לעצמאים.

 • דמי הניהול בפוליסה - ניתן לבחור שילובים שונים של מסלולי דמי ניהול המורכבים מ:
א. דמי ניהול מן התשלום התקופתי.
ב. דמי ניהול מצבירה.

סוגי המסלולים:

א. "מסלול לחיים" משולב פלוס
דמי ניהול מפרמיה החל ב% 9 יורדים, ודמי ניהול מצבירה 1.2%.

ב. "מסלול לחיים" שרות
דמי ניהול מפרמיה 7% קבועים, ודמי ניהול מצבירה 1.4%.

ג. "מסלול לחיים" צבירה
דמי ניהול מצבירה בלבד 2%. מסלול זה נועד לחסכון בלבד.

 • במקרה של עזיבת עבודה זכאי המבוטח לשמירה על הכיסוי הביטוחי עד 90 יום (עלות הכיסוי)
ניתן לבקש הסדר זה לתקופה של עד שנתיים, כפוף להעברת אמצעי תשלום או הנחייה לגבייה מהחיסכון המצטבר.

 • החברה יכולה לפתוח מסלולי השקעה חדשים ולסגור קיימים, בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.
להלן פירוט מסלולי ההשקעה שהינם בתוקף החל מתאריך 1.4.2007 ועומדים לבחירת המבוטח:

א. מסלול השקעה כללי 1- קוד אוצר: 0050
מסלול בו יושקעו הכספים על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהתאם להוראות תקנות דרכי השקעה, ובדומה לאופן בו מושקעים הכספים בפוליסות משתתפות ברווחים.

ב. מסלול השקעה אג"ח צמוד מדד- קוד אוצר: 0049
מסלול בו מושקעים לפחות 50% בנכסים צמודי מדד וההשקעה במט"ח לא תעלה על 20% מסך נכסי המסלול.

ג. מסלול השקעה אג"ח -1 קוד אוצר: 0047
מסלול בו מושקעים לפחות 60% באג"ח ולא יותר מ – 15% במניות סחירות. ההשקעה בנכסים לא סחירים, לא תעלה על 35% מסך נכסי המסלול.

ד. מסלול השקעה אג"ח 2- קוד אוצר: 0046
מסלול בו מושקעים לפחות 50% באג"ח, כאשר ההשקעה במניות סחירות בבורסה, תהיה לפחות 25%, אך לא יותר מ – 50% מסך נכסי המסלול.

ה. מסלול השקעה מנייתי 1- קוד אוצר: 0045
במסלול זה מושקעים לפחות 50% במניות סחירות בארץ ובחו"ל כאשר יתרת הנכסים יושקעו באפיקי השקעה אחרים לפי שיקול דעת החברה.


מסלולים ייעודיים:


א. מסלול גימלא- קוד אוצר: 0122
במסלול זה יושקעו כספים לצורך תשלומים עבור פוליסת גימלא שהגיעו לסוף תקופה.


ב. מסלול השקעה מחזורי
במסלול השקעות זה תשתנה ההשקעה באופן אוטומטי בהתאם לגיל המבוטח:
 • גיל 30 עד 45 – מסלול השקעות עד 50% מניות.
 • גיל 45 עד 55 – מסלול השקעות עד 30% מניות.
 • גיל 55 עד 67 – מסלול השקעות עד 15% מניות.
ניתן לבחור במסלול השקעה זה לאחר וותק של שנתיים השקעה במסלולים האחרים.

אין האמור משום ייעוץ או המלצה אלא הערכה בלבד.
הרשום לעיל הינו תמצית בלבד, וזכויות המבוטח יהיו כמפורט בתנאי הפוליסה.

קוד אוצר:
10010000002049,10020000002049,10030000002049.
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג