הפניקס "מסלול לחיים"
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

הפניקס "מסלול לחיים"


ללא שם.png
​​
עיקרי התוכנית:
 
פוליסת חיסכון פרט מבית הפניקס המאפשרת הפקדות שוטפות ו/או חד פעמיות לכל צורך ובמטרה לדאוג לעתידך. במסגרת הפוליסה תוכל לחסוך כספים לטווח קצר, או לטווח הארוך, לפי צרכיך וצרכי משפחתך ובכך לדאוג ולהגן על העתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך. 

 
גם אם יש לך חיסכון פנסיוני במסגרת מקום העבודה, הפוליסה מאפשרת לך להרחיב את הבסיס הכלכלי שלך ושל משפחתך לעתיד. כמו כן ניתן לחסוך כספים במסגרת הפוליסה כדי לממן הוצאות צפויות עתידיות של המשפחה כגון מימון לימודים גבוהים לילדים, סיוע לילדיך לרכישת דירה וכיוצ"ב.
 
יתרונות התוכנית:
 
כיסויים ביטוחיים
        ניתן להוסיף כיסויים ביטוחיים, בכל רגע נתון, כגון: שחרור מתשלום פרמיה 
        חודשית במקרה של א.כ.ע או אבטלה, ריסק מוות ועוד.
נזילות
        הכספים המנוהלים נזילים וניתנים למשיכה בכל יום מסחר ללא התחייבות 
        לתקופת השקעה מינימלית וללא קנסות פדיון.
מגוון מסלולי השקעה
        מגוון מסלולי השקעה הכולל מסלולים ללא מניות, מסלולים בעלי רמות חשיפה 
        שונות למניות ומסלול מנייתי בעל חשיפה מלאה למניות. ניתן לשלב בין מספר 
        מסלולי השקעה באותה הפוליסה.
שינוי מסלול השקעה 
        ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה באופן חופשי ללא הגבלה וללא עלויות נוספות.
השקעה גם בנכסים שאינם סחירים
        הנכסים הלא סחירים מהווים את כרית הביטחון של החוסכים, והם אלה
        שיקטינו את השפעת התנודתיות הרבה של שוק ההון המקומי והגלובלי.
עלויות
        העלות היחידה הינה דמי ניהול (ללא דמי משמרת, עמלות קנייה/מכירה וכו').
הכנסה חודשית/פדיון לשיעורין
        לאחר הפקדת הכספים כסכום חד פעמי, ניתן להגדיר סכום שישולם
        כהכנסה חודשית מתוך סך ההשקעה. יתרת ההשקעה תמשיך להתנהל
        במסלול ההשקעה הנבחר, אותו ניתן לשנות עפ"י צרכי הלקוח.
מיסוי על הרווחים
        תשלום המס בגין הרווח הריאלי מתבצע רק בעת פדיון. 
הלוואה בתנאים אטרקטיביים 
        ניתן לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים, תוך שימוש בפוליסת הפניקס
       "מסלול לחיים" פרט כבטוחה להלוואה. 

 
 

מהן העלויות שאדרש לשלם עבור ניהול ההשקעה?

העלות היחידה הינה דמי הניהול, כאשר ישנם שני מסלולי דמי ניהול לבחירת         

המבוטח:

1. מסלול שירות - דמי ניהול מפרמיה 2% ומצבירה 1.25%.

2. מסלול צבירה - דמי ניהול מפרמיה 0% ומצבירה 1.5%.


האם ניתן להשתמש בכרטיס אשראי לצורך הפקדת כספי​ם לחיסכון?

כן, ניתן במסלול שירות שבו דמי הניהול הינם 2% מפרמיה ו- 1.25% מצבירה.


האם ניתן להפקיד סכומים נוספים לאחר ההפקדה הראשונה?

ניתן להפקיד בכל עת ובכל שלב כל סכום נוסף שתחליט, לאותו מסלול השקעה בו הנך 

נמצא או לכל מסלול השקעה אחר.


באיזה אופן אוכל למשוך את הכספים שהפקדתי ?

לרשותך עומדות שתי אפשרויות:

1. ​ניתן לבצע פדיון מלא או חלקי בכל יום מסחר.

2. ניתן למשוך סכום חודשי קבוע בהתאם לצרכיך.


מהו חשבון הבנק אליו יש להפקיד את הכספים?

פרטי חשבון הבנק: הפניקס חברה לביטוח בע"מ בנק לאומי, סניף 800, ח-ן 

21181520.


תוך כמה זמן מתבצע פדיון?

בקשת משיכת כספים יש להעביר בטופס ייעודי בצירוף צילום המחאה וצילום תעודת

זהות. פדיון הכספים יבוצע תוך 4 ימי עסקים בהפקדה בנקאית בלבד. במידה ומועד 

הבקשה לפדיון חל באחד מארבעת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפדיון יבוצע ביום 

העסקים השישי באותו החודש. יום הערך יקבע לפי יום קבלת הבקשה בחברתנו. עם 

ביצוע הפדיון ישלח מכתב לבעל הפוליסה.


תוך כמה ימי עסקים מתבצעת הפקת הפוליסה? 

פוליסה חדשה תופק תוך 2 ימי עסקים מיום הגעת טופס ההצטרפות וצילום תעודת 

זהות למשרדי החברה. הפוליסה תשלח לכתובת בעל הפוליסה תוך 10 ימי עסקים.


תוך כמה ימי עסקים מתבצע שינוי מסלול בהשקעה? 

בקשת שינוי מסלולי השקעה יש להעביר בטופס ייעודי. שינוי מסלולי ההשקעה יבוצע

עד 3 ימי עסקים לפי יום הערך בו התקבלה הבקשה בחברתנו. עם

שינוי מסלולי ההשקעה ישלח מכתב לבעל הפוליסה.


האם ניתן לקבל הלוואות תוך שימוש בפוליסה כבטוחה להלוואה?

הלוואות ניתן לתת עד 70% מגובה הצבירה בפוליסה. בקשה לקבלת הלוואה יש 

להעביר על גבי טופס ייעודי ומקורי בצירוף צילום המחאה וצילום תעודת זהות. הלוואות 

שיאושרו יבוצעו תוך 2 ימי עסקים בכפוף לנוהל הלוואות הקיים במשרדי החברה.


האם הגורם המשלם יכול להיות ישות שונה מבעל הפוליסה?

ניתן לשלם את הפוליסה מחשבון שאינו על שם המבוטח, במקרה זה יש להעביר 

צילום ת.ז גם של הגורם המשלם וטופס הצהרה שנייה, שמציין את הקשר בניהם. 


האם ניתן לציין כמוטבים יורשים חוקיים או יורשים חוקים על פי צו צוואה?

כן, ניתן לציין כמוטבים יורשים חוקיים או על פי צוואה.


האם נדרש ספח ת.ז או רק ת.ז עם תמונה ברורה?

נדרש להעביר צילום ברור של ת.ז. בלבד שבה ניתן לראות תאריך הנפקת תעודה של 

המבוטח.


האם ניתן לפתוח תוכנית חיסכון לילד?

ניתן לעשות זאת בשתי אפשריות:

1. יש לרשום בטופס ההצעה את ההורה כבעל פוליסה, ילד מבוטח (בתנאי שהילד מעל גיל 17), מוטב הורה. במקרה זה הפוליסה רשומה על שם הילד כך שהמכתבים מגיעים על שמו, אך הוא לא מוטב למקרה מוות.​

2. יש לרשום בטופס ההצעה את ההורה כבעל פוליסה, הורה מבוטח, מוטב ילד. במקרה זה הפוליסה רשומה על שם הורה כך שמכתבים מגיעים על שמו והילה הינו מוטב למקרה מוות.


 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג