עיקרי התוכנית

"רמה 1" או "רמה 5" הוא כיסוי ריסק לבן/לבת הזוג כולל רכיב שחרור מתשלום פרמיה בעת פטירת המבוטח הראשי. המבוטח בוחר האם הפרמיה תשתנה מידי שנה או חמש שנים.

מטרת הכיסוי הינה הגנה ביטוחית מפני פטירה של בן/ת הזוג, וכן הורדת העול הכלכלי של בן/ת הזוג שנותר בחיים להמשך תשלום הפרמיה בגין הכיסוי הביטוחי שלו, וזאת עד לתום
תקופת הביטוח. בתקופה זו נשמר הכיסוי הביטוחי של בן/ת הזוג כפי שהיה ערב קרות האירוע.

צ׳אט חי עם נציג