עיקרי התוכנית

ביטוח ריסק דינאמי הינו אמצעי המספק הגנה למקרה פטירה, המותאם באופן אישי לצרכי המשפחה, כפי שהם מוגדרים בעת ההצטרפות לביטוח.

הצורך

במרוצת השנים, כאשר התא המשפחתי מתבסס, הילדים עוזבים את הבית ותלותם הכלכלית בהוריהם פוחתת. ייתכן וסכום הביטוח שנרכש בעבר מספק הגנה רחבה מידי, שאינה נחוצה עוד לבני המשפחה. במצב זה המבוטח משלם פרמיה גבוהה שלא לצורך ולכן, הפניקס מאפשרת רכישת סכום ביטוח המתעדכן באופן אוטומטי בהתאם לצורכי המשפחה, והמבוסס על רמת ההכנסה או ההוצאה של התא המשפחתי כפי שהוגדרו בעת ההצטרפות.

יתרונות

  • סכום ביטוח המשולם באופן חד פעמי מותאם אישית - התאמת סכום הביטוח באמצעות תכנון נכון, בכפוף להרכב ולצרכים של התא המשפחתי. סכום הביטוח יורד בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש לפי טבלת השתנות סכומי ביטוח שבדף פרטי הביטוח ואין צורך בהתערבות יזומה במהלך חיי הפוליסה.
  • מניעת ביטוח יתר וביטוח חסר- רכישת סכום ביטוח קבוע שאינו מותאם באופן אישי לצרכי המבוטח, ייתכן ויעמיד את המשפחה במצב של ביטוח חסר שאינו מספק הגנה נאותה, או לחלופין, במצב של ביטוח יתר- תשלום פרמיה מיותרת. באמצעות ביטוח ריסק דינאמי סכום הביטוח מותאם באופן אישי לצרכי התא המשפחתי.
  • הפחתה אוטומטית בסכום הביטוח- סכום הביטוח הנרכש פוחת מידי חודש בחודשו באופן אוטומטי בהתאם לגילם ולצרכיהם המשתנים של בני המשפחה ומאפשר מחד, רכישת מוצר "התפור" באופן אישי לצרכי התא המשפחתי, ומאידך הקטנת הפרמיה המשולמת לעומת הפרמיה במוצר ביטוח ריסק עם סכום ביטוח קבוע.

חשוב לדעת

הגבלת אחריות חברה:
הפניקס תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו במהלך השנה הראשונה:

א. ממועד תחילת הביטוח.
ב. מיום חידוש הפוליסה.
ג. ממועד תחילת הביטוח של סכום ביטוח מוגדל (לגבי הגדלה, ככל שהתבקשה, בין אם בביטוח היסודי או בכיסויים הביטוחיים).

צ׳אט חי עם נציג