עקרונות מדיניות התגמול של עובדי יחידת ההשקעות בקבוצת הפניקס

כללי
להלן יפורטו עקרונות יסוד למנגנון בונוס עבור עובדי חברת הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ (להלן - "יחידת ההשקעות"), שהינה חברת בת בשליטה מלאה של הפניקס אחזקות בע"מ (חברת האם של החברה), בהתאם להוראות חוזר הממונה על שוק ההון והביטוח (להלן - "חוזר הממונה"). המנגנון אושר על ידי הנהלת ודירקטוריון הפניקס חברה לביטוח בע"מ ובהנהלת ודירקטוריון הפניקס פנסיה וגמל בע"מ.

לחברה הייתה תכנית תגמול בתוקף החל משנת 2010. במהלך שנת 2013 עודכנו באישור הדירקטוריון פרטי התוכנית. נוסח משולב של התוכנית מפורט להלן.

עקרונותיו הכלליים של מודל התגמול הינם כדלקמן:

 • מנגנון הבונוס ינוהל ויפוקח על ידי ועדת תגמול לעובדי יחידת ההשקעות (להלן - "הועדה"). הועדה תורכב ממנכ"ל החברה, מנהל ההשקעות הראשי של החברה, מנהל חטיבת המטה והפיננסים ומנהל אגף משאבי אנוש.
 • המנגנון יכלול את העובדים ביחידת ההשקעות אשר מועסקים בתחומי הפעילות: נוסטרו, השקעות עמיתים, אשראי, נדל"ן, אנליזה ויחידות נוספות כפי שיהיו מעת לעת לפי העניין (להלן:"העובדים" או "עובדי יחידת ההשקעות").
 • על מנת לשמור על איזון הולם בין הבונוס לרכיב השכר הקבוע, חלוקת הבונוסים תיעשה בהתאם לשכר העובד ובהתאם לתקרות אישיות אשר נקבעו מראש.
 • ככלל, מדיניות חלוקת הבונוסים תתבסס על תקופת מדידה של שלוש שנים. יחד עם זאת, בנסיבות מיוחדות כגון תחלופת עובדי מפתח, תובא לאישור הדירקטוריון הגדרת תקופת מעבר שתשמש לחישוב הבונוס.
 • מצבה הפיננסי של החברה יובא בחשבון במסגרת מנגנון הבונוס.
 • דירקטוריון החברה ידון ויחליט מדי שנה אודות מדיניות התגמול ואופן התאמתה ליעדי החברה.
 • יישום מנגנון הבונוס המוצע (קביעת סל הבונוס ואופן חלוקתו) יפוקחו על ידי הועדה ויאושרו כל שנה על ידי הדירקטוריון. עפ"י המלצת המנכ"ל, ועדת התגמול וכן הדירקטוריון יהיו רשאים לבצע התאמות לסכומי הבונוס המחושבים על פי נוסחת הבונוס, הן ברמה האישית והן ברמה הכללית, על מנת למנוע עיוותים ו\או מטעמים אחרים כפי שיוחלט על ידם.

קביעת סל הבונוס הכולל של חטיבת ההשקעות
קביעת סל הבונוס הכללי תיעשה תוך התחשבות בגורמים הבאים:

 • תשואת החברה באפיקי קרן י', מסלול כללי (קרן י' החדשה), קרן הפנסיה המקיפה, קרן השתלמות מסלול כללי ותיק הנוסטרו ביחס לתשואות חברות מתחרות עיקריות בענף הביטוח (מגדל, כלל, הראל, ומנורה להלן: "החברות המתחרות") באפיקים מקבילים.
 • קביעת הסל לעובדי היחידות השונות תתבצע בהתאם לשייכות לתחום האחריות הרלוונטי: משתף, נוסטרו ויחידות תומכות אחרות.
 • רמת הסיכון שבה הושגו התשואות לפי פרמטרים רלוונטיים.
 • תשואה להון שהשיגה החברה האם הינה פרמטר בקביעת היקף הבונוס.
 • השכר החודשי של עובדי יחידת ההשקעות.

חלוקת הבונוס לעובדי ההשקעות
קביעת סכום הבונוס האישי תיעשה תוך התחשבות במספר גורמים:

 • שכר העובד.
 • ציון משוקלל - לכל עובד יינתן ציון משוקלל בהתאם לביצועי היחידה אליה משתייך העובד וביצועיו האישיים. ציון זה יורכב מכמה רכיבים:
  • רכיב כללי - בהתבסס על הישגי עובדי היחידה.
  • רכיב הערכת מנהל - לפיו ייבחן העובד גם ביחס לקריטריונים איכותיים.
  • רכיב דסק - בהתבסס על ביצועי הדסק בו העובד מועסק.

החלת תקרות בונוס
מנגנון הבונוס כולל החלת תקרות אישיות במונחי משכורות. התקרה לעובד תשתנה בהתאם לדרגתו ולדירוג החברה ביחס לחברות המתחרות.

תחולה והוראות מעבר
הדירקטוריון קבע, כי תקופת המעבר שתשמש לחלוקת הבונוס במתכונתו הנוכחית תהיה שנת 2013 ואילך.

צ׳אט חי עם נציג