תכיפות התכנסות הוועדות

הפניקס אחזקות בע"מ:
דירקטוריון - לפחות אחת לחודש ולפי הצורך.
ועדת ביקורת - לפי הצורך.
ועדת מאזן - לפחות אחת לרבעון ולפי הצורך.
ועדת השקעות נוסטרו - אחת לחודש ולפי הצורך.
ועדת תגמול - לפי הצורך.

הפניקס חברה לביטוח בע"מ:
דירקטוריון - לפחות אחת לחודש ולפי הצורך.
ועדת ביקורת - לפחות אחת לרבעון ולפי הצורך.
ועדת מאזן - לפחות אחת לרבעון ולפי הצורך.
ועדת תגמול - לפי הצורך.
ועדת מחשוב - לפחות אחת לרבעון ולפי הצורך.
ועדת ניהול סיכונים- אחת לחודש, ככל שניתן ולפי הצורך.
ועדת השקעות נוסטרו - אחת לחודש ולפי הצורך.​
ועדת השקעות משתתף - פעמיים בחודש ולפי הצורך.

הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ:
ועדת השקעות נוסטרו - לפחות אחת לרבעון ולפי הצורך.

צ׳אט חי עם נציג