הקוד האתי

ערכי היסוד בבסיס הקוד האתי:

 • יושר ויושרה - אישית ומקצועית
 • הוגנות והגינות
 • שקיפות
 • אחריות
 • כבוד האדם

 

הקוד האתי - עובדים

 • הפניקס מחויבת לכבוד האדם ותעניק לעובדיה סביבת עבודה המאפשרת זאת.
 • עובדי הפניקס יפעלו מתוך יושרה מקצועית, יושרה ניהולית ולטובת החברה.
 • עובדי הפניקס ישמרו על משאבי החברה (המוחשיים והלא מוחשיים), ישתמשו בהם באופן מושכל ולצורכי עבודתם ובכלל זה לא יעבירו מידע אשר עלול לפגוע בחברה.
 • עובדי הפניקס ומנהליה ישתמשו בסמכות ובמשאבים שניתנו להם על ידי החברה במסגרת תפקידם ולתכלית שלהם נועדו, ויימנעו מניצולם ומניצול מעמדם שלא במסגרת תפקידם.
 • עובדי הפניקס יימנעו מקבלת טובות הנאה ומתנות מספקים, סוכנים, לקוחות ומגורמים אחרים הקשורים עם החברה, אשר עלולים להשפיע, ולו למראית עין, על שיקולי הדעת הענייניים של מקבל מתנה.
 • עובד לא יעמיד את עצמו במצב של ניגוד עניינים.

 

הקוד האתי - לקוחות

 • הפניקס תנהג בהוגנות עסקית ובהגינות כלפי לקוחותיה.
 • הפניקס תעניק שירות מקצועי ואדיב ללקוחותיה, תוך התייחסות לצורכיהם ותוך שמירת כבודם.
 • הפניקס תפעל להגנת הפרטיות של לקוחותיה ותימנע ממסירת מידע הקשור בהם שלא כדין.
 • הפניקס תנחה את סוכניה לפעול עם הלקוחות על פי עקרונות הקוד האתי של החברה.

 

הקוד האתי - ערוצי הפצה (סוכנים, בנקים)

 • הפניקס תנהג בהוגנות עסקית ובהגינות כלפי ערוצי ההפצה שעמם היא פועלת.
 • הפניקס תאפשר הזדמנות עסקית הוגנת לערוצי ההפצה השונים.
 • הפניקס תעניק שירות מקצועי ואדיב לערוצי ההפצה השונים.
 • הפניקס מצפה מערוצי ההפצה לפעול בהתאם לכל דין, על פי מדיניות החברה ועל פי עקרונות הקוד האתי.

 

הקוד האתי - ספקים ונותני שירותים ללקוחות החברה

 • הפניקס תנהג בהוגנות עסקית ובהגינות כלפי ספקיה.
 • התקשרות עם ספק תיעשה בהתבסס על שיקולים עניינים, מקצועיים ומסחריים וללא שיקולים זרים.
 • הפניקס מצפה מספקיה שיפעלו בהגינות עסקית.
 • ספקי הפניקס מחויבים לפעול על פי כללי הקוד האתי של החברה.

 

הקוד האתי – קהילה

 • החברה רואה במעורבות ובתרומה לקהילה ערך בעל חשיבות גבוהה, ותפעל להגשמתו תוך הימנעות משיקולים זרים וללא משוא פנים.
 • החברה מעודדת את עובדיה ומאפשרת להם להשתתף בפעילות למען הקהילה.
 • עובדי הפניקס משמשים כשגריריה בכל מפגש עם הקהילה, ולכן מצופה מהם להתנהגות נאותה ומכובדת.

 

הקוד האתי – מתחרים

 • הפניקס תפעל אל מול מתחריה בכללי ההגינות העסקית.
צ׳אט חי עם נציג