עיקרי התוכנית

"סיעודי 360°" הינה פוליסת הסיעוד הבלעדית המעניקה למבוטחים בה קצבה חודשית לצורך אשפוז במוסד סיעודי, בפיצוי הגבוה פי 2.2 מפיצוי שיינתן לו בביתו, במקרה סיעודי.

ניתן לרכוש את התוכנית בפרמיה קבועה (לפי גיל כניסה) או בפרמיה משתנה עד גיל 65 (מוגדלת) - פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר השינוי בפרמיה הינו 4% מידי שנה, מלבד השינוי הנובע מההצמדה למדד. החל מגיל 65 הפרמיה תהיה קבועה וצמודה למדד בלבד.

התוכנית מעניקה כיסוי לאשפוז במוסד סיעודי או סיעוד בבית המבוטח לתקופה מירבית של עד 5 שנים, 8 שנים או כל החיים וכל עוד המבוטח מוגדר כמבוטח סיעודי.

התגמול הביטוחי

ניתן לרכוש סכום ביטוח (עבור שהייה כמטופל סיעודי בבית) בפוליסה בכפולות של ₪1000. כאשר המבוטח מוגדר כמטופל סיעודי, הוא יקבל תגמולי ביטוח באופן הבא:
סכום התגמול למבוטח סיעודי השוהה בביתו יהיה כנקוב בדף פרטי הביטוח, לכל חודש של היותו מטופל סיעודי.
סכום התגמול למבוטח השוהה במוסד סיעודי גבוה יותר, פי 2.2, מסכום הביטוח למטופל הסיעודי בבית:
דוגמא 1: אם סכום הביטוח שנבחר הוא 5,000 ₪ - בעת היותו מטופל סיעודי בבית יקבל 5,000 ₪ כל חודש ובעת היותו מטופל סיעודי במוסד יקבל 11,000 ₪.
דוגמא 2: אם סכום הביטוח שנבחר הוא 10,000 ₪ - בעת היותו מטופל סיעודי בבית יקבל ₪10000 כל חודש ובעת היותו מטופל סיעודי במוסד יקבל 22,000 ₪.

הגדרת מקרה הביטוח

מצבו הבריאותי והתפקודי הירוד של מבוטח אשר עקב מחלה כרונית או תאונה או עקב ליקוי בריאותי קבוע, הוא זקוק לעזרה ממשית יומיומית אשר בהעדרה אינו יכול לבצע באופן עצמאי את הפעולות הבאות:
א. לקום ולשכב
ב. להתלבש ולהתפשט
ג. להתרחץ
ד. לאכול ולשתות
ה. לשלוט על הסוגרים
ו. ניידות

או מבוטח שהינו חולה תשוש נפש הנזקק להשגחה צמודה של אחר, במטרה למנוע נזק לעצמו או לסביבה או מבוטח שהינו חולה במחלת אלצהיימר או דמנציה סנילית הזקוק להשגחה צמודה ומתמדת, במטרה למנוע נזק לעצמו או לסביבה.

הגדרת הזכאות לביטוח

מבוטח אשר מוגדר כתשוש נפש (כהגדרתו בפוליסה) או כחולה אלצהיימר (כהגדרתו בפוליסה) או שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) מהפעולות היומיומיות הבאות: 3 מתוך 6 הפעולות לעיל, יהיה זכאי ל - 100% מהתגמול הסיעודי.

שיפוי לשיקום

מבוטח ששילם פרמיות לפחות 12 חודשים והפך למטופל סיעודי, זכאי לשיפוי בגין שיקום לאחר השתתפות עצמית של 20% ועד גובה סכום הפיצוי החודשי או עד 5,000 ₪, הנמוך מביניהם, למשך תקופה שאינה עולה על 6 חודשים לכיסוי הוצאות מיוחדות כמו: ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, טיפול נפשי ועוד.

כיסוי למטופל סיעודי כתוצאה מאירוע טרור

המבוטח יהיה זכאי לקבלת פיצוי סיעודי במקרה של פגיעה בפעולת טרור, גם אם נמצא זכאי לפיצוי ו/או טיפול מגורם ממשלתי, עד לתקרה של 10,279 ₪ (לפי מדד בסיס אפריל 2006).

תקופת המתנה

התשלום הסיעודי יבוצע לאחר תקופת המתנה בת 60 יום. קיימת אפשרות לבחירת תקופות המתנה ארוכות: 36 חודשים או 60 חודשים.

שחרור מתשלום פרמיה

במשך התקופה שבה ישולמו על ידי המבטח תגמולי סיעוד חודשיים, ישוחרר המבוטח הנמצא במצב סיעודי מתשלום הפרמיה, לביטוח זה בלבד.

ערכי סילוק

לפוליסה ערכי סילוק בהתאם לגיל כניסה של המבוטח.


לתשומת ליבך, הפירוט לעיל הינו רק ביחס לפוליסות המשווקות כיום.
ניתן לאתר תנאי פוליסה קודמים ב"שירות עצמי" > "איתור תנאי הפוליסה".

צ׳אט חי עם נציג