סיעוד מאוחדת
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

סיעוד מאוחדת


ביום 1 ביולי 2016, נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) ,התשע"ו  2016- ("התקנות"). תקנות אלו מחייבות את קיומה של פוליסה אחידה בכל קופות החולים וקובעות  את הזכאות לתגמולי ביטוח סיעודיים אחידים בכל הקופות בהתאם לגיל ההצטרפות של המבוטח.

כל המבוטחים בפוליסת "מאוחדת סיעודי" שויכו לקבוצת הגיל הרלבנטית להם, על פי גילם במועד הצטרפותם לראשונה לביטוח. בהתאם לשיוך האמור, נקבע גובה תגמולי הביטוח הסיעודיים להם יהיו זכאים בפוליסה החדשה. בפוליסה החדשה סכום התגמול הסיעודי החודשי במסלולים הוא סכום קבוע למשך עד 60 חודשים (5 שנים). 

בנוסף, תעריפי דמי הביטוח בפוליסה החדשה עודכנו ונקבעו על פי קבוצות גיל בלבד. דמי הביטוח משתנים במהלך תקופת הביטוח, בהתאם לגיל המבוטח ובצמוד למדד המחירים לצרכן. מבוטחים אשר ביום 30 ביוני היו  2016 זכאים לתגמולי ביטוח סיעודיים מכוח הפוליסה הקודמת, ימשיכו לקבל תגמולי ביטוח סיעודיים לפי תנאי הפוליסה הקודמת.  במידה ומבוטח לא מיצה את מלוא זכאותו על פי הפוליסה הקודמת, המבוטח ימשיך להיות מבוטח בפוליסה החדשה ויחולו עליו תנאי הפוליסה החדשה ביחס ליתרת התקופה שטרם מוצתה . 

פירוט עיקרי השינויים שהוכנסו בכיסויים של הפוליסה שמתחילה ביום 1 ביולי 2016 ("הפוליסה החדשה") לעומת הפוליסה שמסתיימת ביום 30 ביוני 2016 ("הפוליסה הקודמת"):

 

תגמולי הביטוח הסיעודיים

 

 

גיל***

בפוליסה קודמת*

בפוליסה חדשה**

מבוטח השוהה במוסד –

שיפוי (80% מההוצאה ועד לתקרה המצוינת בטבלה)

0-49

8,289

10,000

50

8,289

6,500

51-59

7,700

6,500

60-65

7,700

4,500

66 ומעלה

5,328

4,500

 

 

 

 

מבוטח השוהה בבית- בפוליסה הקודמת בלבל – לבחירה אחת משתי החלופות או הפיצוי המצוין בהמשך)

בכל הגילאים

מימון עובד זר

לא קיים

 

 

 

בכל הגילאים

שעות טיפול עובד ישראלי

לא קיים

 

 

 

 

מבוטח השוהה בבית-

פיצוי

0-49

5,922

5,500

50

5,922

4,500

51-59

5,328

4,500

60-65

5,328

3,500

66 ומעלה

3,555

3,500


  • ​התגמולים המוצגים בגין הפוליסה הקודמת הינם לפי מדד 12157 נק' (עבור חודש אפריל 2016)
  • התגמולים המוצגים בגין הפוליסה החדשה נכונים לחודש יולי 2016.

קביעת זכאות לסכום תגמולי הביטוח – הזכאות תקבע על פי גיל ההצטרפות לביטוח לראשונה ולא לפי גילו בעת במועד הקובע (1.4.2006) או בעת הצטרפותו לביטוח, המאוחר בין שניהם.


חיילים בשירות סדיר – מבוטח קופה שמתגייס לצבא ממשיך להיות מבוטח ברצף בביטוח הסיעודי, בכפוף לתשלום הפרמיה, אלא אם הביע את רצונו להפסיק הביטוח. 
"מי שהיה חבר קופת חולים ובוטל עבורו הביטוח הסיעודי לחברי קופ"ח עקב ביטול רישומו בקופת חולים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, החל מיום 1 ביולי 2016, שלא עקב מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת, יהיה זכאי להצטרף לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח תוך 120 יום ממועד תחילת הוראות אלה, בלא בחינה של מצב רפואי קודם, ובלבד שלא מתקיים לגביו מקרה ביטוח במועד בקשתו להצטרף לביטוח קבוצתי לחברי קופ"ח".


חריגים – החריגים לכיסוי הביטוחי בפוליסה החדשה שונים מאלו שבפוליסה הקודמת (חלק מהחריגים הורדו ונוספו חריגים אחרים).

לפירוט החריגים, ראה עמודים 13-14 בחוברת הפוליסה המצורפת.

 

תקופת ההמתנה – תקופת ההמתנה תעמוד על 60 ימים, במקום 30 ימים בפוליסה הקודמת.

 

הצמדות למדד המחירים לצרכן – הן של דמי הביטוח והן של תגמולי הביטוח יהיו חודשיות ולא חצי שנתיות.


הצטרפות – הפוליסה החדשה לא תהיה מוגבלת בגיל צירוף מקסימלי כפי שהיה בפוליסה הקודמת.


תעריפים

שינוי בתעריף דמי הביטוח החודשיים, כמפורט להלן:

 

גיל

פרמיה בפוליסה קודמת*

פרמיה בפוליסה חדשה**

0-18

0

0

19-20

5.5

7.16

21-25

11.5

13.10

26-30

14.5

17.64

31-35

23.5

34.27

36-40

44

54.43

41-45

49

61.18

46-50

83

98.58

51-55

89

111.38

56-60

112

135.07

61-65

120

145.25

66-70

142

176.39

71-75

156.5

194.03

76-80

162

201.29

81 ומעלה

167.5

207.44


* הפרמיה המוצגת בגין הפוליסה הקודמת הינה לפי מדד 12157 נק' (עבור חודש אפריל 2016)

**
הפרמיה משתנה במהלך תקופת הביטוח בהתאם לקבוצת הגיל אליה משתייך המבוטח, והיא צמודה למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.6.2017


מוקד שירות הלקוחות של מאוחדת עומד לשירותך בכל שאלה בטלפון
*3833          או 1-700-706-706.


זכאות של מבוטחים בני 55 ומעלה שהסתיים עבורם הביטוח הסיעודי הקבוצתי, להצטרף לביטוח סיעודי קבוצתי של קופת החולים
על פי הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים) התשע"ו -2015 (להלן -  התקנות)

מבוטח שגילו בסיום הפוליסה הקבוצתית הינו 55 ומעלה - הינו מבוטח הזכאי להצטרף לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים בתנאים המפורטים להלן ובהתקיים כל התנאים הבאים:
(1)  הפוליסה הסיעודית הקבוצתית בה היה מבוטח לא חודשה אצל מבטח אחר;
(2)  אינו מקבל תגמולי ביטוח מכוחה של הפוליסה הסיעודית הקבוצתית ו/או מצוי במצב סיעודי במועד הבקשה להצטרף לביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים;
(3)  במועד הבקשה להצטרף לביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופת חולים, אינו מבוטח בביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופ"ח;
(4)  מלאו למבוטח לשעבר 55 שנים עד ליום 14/02/2018. 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג