עיקרי התוכנית

במקרה בו עולה צורך בתרופה שאינה כלולה בסל הבריאות, מאפשרת לכם חופש בחירה רחב יותר ומצמצמת את התלות במערכת הבריאות הציבורית. תכנית זו תעניק לכם גב כלכלי ותאפשר לכם לבחור את התרופה המתאימה ביותר מבין התרופות המאושרות בארץ ובעולם.

סל הזהב- תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות, החזר הוצאות עבור:

  • הטיפול התרופתי (לרבות תוסף מזון רפואי) עד תקרה של 3,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח למשך שנתיים, עד לתקרה בסך של 12,000,000 ₪ לכל מקרי הביטוח ולכל תקופת הביטוח.
  • השתתפות עצמית ע"ס 300 ₪ בגין תרופות ו/או תוספי מזון שהעלות החודשית עבור כל אחד מהם פחותה מ 5,000 ₪ (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
  • ללא השתתפות עצמית בגין תרופות ו/או תוספי מזון שהעלות החודשית עבור כל אחד מהם מעל 5000 ₪ לחודש (למעט במקרה בו קיימות תרופות גנריות המכוסות בסל הבריאות).
  • פטור מהשתתפות עצמית לתרופה למחלת הסרטן.
  • פיצוי כספי במקרה של טיפול כימותראפי כנקוב בתנאי הפוליסה.
  • שיפוי בגין שירות רפואי הכרוך במתן התרופות עד תקרת סכום הביטוח הנקובה בפוליסה.

חשוב לדעת:

  • גיל כניסה לביטוח- עד גיל 70 בלבד.
  • תקופת אכשרה: 90 יום.
  • מבוטח רשאי לבטל כל אחת מהתוכניות בכל עת. במקרה ובוטלו כל תכניות הבסיס, יבוטלו גם התוכניות הנוספות הנלוות לתוכניות הבסיס. מקום שבו בוטלה תכנית ביטוח במסגרת צירוף תכניות בתעריף מיוחד/מוזל- תשתנה הפרמיה הנותרת בהתאמה.
  • המידע הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.​
צ׳אט חי עם נציג