תאונות אישיות
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

תאונות אישיות


מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה 
לקבלת פיצוי על חבלה גופנית כשברשותך פוליסת ביטוח תאונות אישיות?​להוריד את "טופס תביעה - ביטוח תאונות אישיות" או "טופס תביעה- תאונות אישיות לפוליסת תלמידים".


למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא.


לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

 


 

לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
 • סוכן הביטוח שלך
 • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות בריאות
 • כתובת דוא"ל: Tb@fnx.co.il​
 • פקס מספר: 03-7336946
 • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

הכיסוי במסגרת פוליסה לביטוח תאונות אישיות, מאפשר קבלת תגמולי ביטוח בגין חבלה גופנית כתוצאה מאירוע פתאומי, באם נגרם אובדן כושר זמני, נכות צמיתה או חלילה מוות, והכל בהתאם לכיסוי שרכשת ובהתאם לתנאי הפוליסה.
רכישת הרחבה לביטוח מחלות מאפשרת לך ליהנות מקבלת תגמולי ביטוח בגין מחלה שחלית בה בתקופת הביטוח, וגרמה לאי כושר זמני מוחלט - עד שנה מיום תחילתה.
רכישת הרחבה עבור הוצאות רפואיות מתאונה בלבד, מאפשרת לך קבלת החזר הוצאות, בכפוף להמצאת קבלות מקוריות ובגבולות סכום הפיצוי המצוין ברשימה, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה.
כהורה לתלמיד שהמוסד החינוכי בו הינו לומד מבוטח בפניקס, דע כי, הכיסוי הביטוחי עבורו חל במשך 24 שעות ביממה, אף ללא קשר לפעילות המוסד החינוכי, בהתאם לפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים. 

אנו מתחייבים לטפל בתביעתך ביעילות ובמקצועיות ומאחלים לך המון בריאות.​מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים ?
עם קבלת המסמכים, אנו מתחילים את הטיפול בתביעה ואת בדיקת הזכאות. במסגרת זו:
 
 • עם קבלת ההודעה וקבלת המסמכים הראשוניים, יישלח אליך בהקדם האפשרי מכתב תשובה המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.
 • אם לא הגיעו כל המסמכים שנדרשו, תשלח אליך הודעה נוספת, תוך 14 יום  מפנייתנו הראשונה.
 • בירור  זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע בהתאם לפוליסה שרכשת ובתוך 30 ימים  מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך.
 • משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע תשלום ותישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום או לחלופין תשלח אליך הצעת פשרה. 
 • אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לתשלום תגמולי ביטוח, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך במידע נוסף, תשלח אליך הודעת המשך ברור המפרטת את סיבת העיכוב.​
​​​
קרא עוד/סגור ​​​​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג