משיכת כספים מפוליסת מבוטח שנפטר עם יתרה נמוכה
X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

משיכת כספים מפוליסת מבוטח שנפטר עם יתרה נמוכה


מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין תגמולי ביטוח עקב מקרה פטירה בפוליסה עם יתרה נמוכה?


להוריד את "טופס תביעה לתשלום תגמולי ביטוח עקב מקרה פטירה".

למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא.


לצרף את המסמכים הנדרשים הבאים:
 - תעודת פטירת המבוטח
צילום תעודת זהות
- אסמכתא מהבנק או צילום המחאה מבוטלת בהם מצוינים פרטי חשבון הבנק שלך אליו יועברו הכספים.


לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:

  • כתובת דוא"ל: Tviothaim@fnx.co.il
  • פקס מספר: 03-7337975
  • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

תנאי הזכאות למשיכת הכספים:​

​יורש/ת יקר/ה,
כאשר בפוליסה של מבוטח שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרש/ת היורש/ת להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך את הכספים מהפוליסה. הליך הוצאת צו כאמור כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על גובה הסכום לתשלום בפוליסת הנפטר. לאור האמור, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הסדיר הליך מקוצר המאפשר תשלום כספי מבוטח שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, בכפוף לתנאים שבחוזר שפורסם.

להלן תנאי הזכאות למשיכת הכספים (ובלבד שהתקיימו כל אלה ואין בידי הקופה הוראת מינוי מוטבים):
 א. סכום התשלום בפוליסת המבוטח שנפטר אינו עולה על 8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים 
ב. עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת המבוטח
ג. חתימת המבקש על הצהרה כי ככל הידוע לו, הוא היורש של המבוטח לפי דין, וכן התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם
ד. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית
ה. בדיקת החברה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג