אובדן כושר עבודה
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

אובדן כושר עבודה


מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין אובדן כושר עבודה?


להוריד את "טופס תביעה - אובדן כושר עבודה".

למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא.


לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.


לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
 • סוכן הביטוח שלך
 • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות ביטוח חיים
 • כתובת דוא"ל: Tviothaim@fnx.co.il
 • פקס מספר: 03-7337975
 • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

   יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

את טופס התביעה והמסמכים עליך להעביר ל"הפניקס" כחודש לפני תום תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה.

תקופת המתנה - התקופה מיום קרות מקרה הביטוח, כנקוב בדף פרטי הביטוח, בה לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח.

כיסוי אובדן כושר עבודה מאפשר לך קבלת תשלום חודשי ו/או שחרור מתשלומי פרמיות לאחר תקופת המתנה הנקובה בפוליסה, כל עוד הנך במצב של אי כושר עבודה, כמוגדר בפוליסה.

אנו מתחייבים לטפל בתביעתך ביעילות ובמקצועיות ומאחלים לך המון בריאות.​מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים ?
עם קבלת המסמכים, אנו מתחילים את הטיפול בתביעה ואת בדיקת הזכאות. במסגרת זו:

 • עם קבלת ההודעה וקבלת המסמכים הראשוניים, יישלח אליך בהקדם האפשרי מכתב תשובה המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.
 • אם לא הגיעו כל המסמכים שנדרשו, תשלח אליך הודעה נוספת, תוך 14 יום מפנייתנו הראשונה.
 • בירור  זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע בהתאם לפוליסה שרכשת ובתוך 30 ימים מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך.
 • משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע תשלום ותישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום או לחלופין תשלח אליך הצעת פשרה. 
 • אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לתשלום תגמולי ביטוח, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך במידע נוסף, תשלח אליך הודעת המשך ברור המפרטת את סיבת העיכוב.
​​​​​
קרא עוד/סגור ​​
​​​​
סרטון הדרכה להגשת תביעה​​​​​
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג