מקרה פטירה
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

מקרה פטירה 
מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין מקרה פטירה?


להוריד את "טופס תביעה - מקרה פטירה".

למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא. 


לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

 
לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
 • סוכן הביטוח שלך
 • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות ביטוח חיים
 • כתובת דוא"ל: Tviothaim@fnx.co.il
 • פקס מספר: 03-7337975
 • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

 *יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

במידה ומדובר בפוליסת ביטוח מנהלים הכוללת כספי פיצויים יש להעביר:
 • טופס 161 + 161 (ב)  מלא וחתום על ידי המעסיק כולל אישור פקיד שומה פטור/שיעור ניכוי המס הנדרש.
 • תצהיר שאירים על פי חוק פיצויי פיטורים, שנחתם בפני עו"דמה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים ?
עם קבלת המסמכים, אנו מתחילים את הטיפול בתביעה ואת בדיקת הזכאות. במסגרת זו:

 • עם קבלת ההודעה וקבלת המסמכים הראשוניים, יישלח אליך בהקדם האפשרי מכתב תשובה המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.
 • אם לא הגיעו כל המסמכים שנדרשו, תשלח אליך הודעה נוספת, תוך 14 יום מפנייתנו הראשונה.
 • בירור  זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע בהתאם לפוליסה שרכשת ובתוך 30 ימים  מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך.
 • משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע תשלום ותישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום או לחלופין תשלח אליך הצעת פשרה. 
 • אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לתשלום תגמולי ביטוח, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך במידע נוסף, תשלח אליך הודעת המשך ברור המפרטת את סיבת העיכוב.​
​​​​
קרא עוד/סגור ​​
​​​​
סרטון הדרכה להגשת תביעה​​​​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג