רכב רכוש - מבוטח
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

רכב רכוש - מבוטחמה ע
לי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעת ביטוח בגין נזק לרכב או גניבתו?
להוריד או למלא באופן מקוון (ניתן למילוי על גבי המסך ובסיום לבצע שמירת מסמך) את "טופס תביעה - הודעה על מקרה ביטוח רכב".לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

 
 לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
 • סוכן הביטוח שלך
 • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות רכב מבוטחים
 • כתובת דוא"ל: ea5070@fnx.co.il
 • פקס מספר: 03-7338881
 • מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.

*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

הכיסוי במסגרת פוליסת ביטוח רכב מקיף, מאפשר לך לקבל תגמולי ביטוח בגין נזק לרכב או גניבתו ובהתאם לתנאי הפוליסה.מה עושים אם נפגעת על ידי רכב צד ג' וברצונך לתבוע את צד ג'?
עליך לפנות למוקד "מהרגע הראשון", להודיע על התאונה ולבקש אישור "אי הגשת תביעה" מקורי. את המסמכים הבאים יש לצרף לתביעתך כנגד צד ג':
דוח שמאי, צילומי הנזק, חשבוניות התיקון (אם תוקן הרכב) אישור "אי הגשת תביעה" מקורי.
 


מה עושים אם נתבעת על ידי צד ג'?​
עם קבלת מכתב דרישה מצד ג' בחברה, נודיעך על כך בכתב בתוך 7 ימים, ונבקש את אישורך לתשלום הפיצוי לצד ג'.
בהעדר תגובתך בתוך 30 יום, נראה בכך את הסכמתך לתשלום לצד ג'.

 • אם קיבלת מכתב דרישה מצד ג' או תביעה משפטית, דאג להעבירם אלינו מהר ככל האפשר. צרף למכתב הדרישה מכתב קצר המציין את הפרטים הבאים, מספר התביעה (אם ידוע לך) מספר הרכב,  מספר הפוליסה, תאריך האירוע, מספר הטלפון שלך לרבות הנייד.
 • אם לא דיווחת לנו עד כה על התאונה, עליך להודיע במיידי על התאונה למוקד "מהרגע הראשון" ולצרף את המסמכים גם אם לא נגרם נזק לרכבך.
לתשומת ליבך!
אינך רשאי להודות בחבות, להבטיח לוותר, להציע פשרה או תשלום או למסור מידע (פרט למידע שהנך חייב למסרו לפי כל דין) בקשר לתאונת דרכים או אירוע שכלי הרכב היה מעורב בהם במישרין או בעקיפין, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה בכתב. לא נתנה החברה את הסכמתה, לא יחייב הדבר את החברה.מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים?
עם קבלת ההודעה במוקד "מהרגע הראשון" וקבלת המסמכים הראשוניים, יישלח אליך בהקדם האפשרי מכתב תשובה המאשר את קבלתם ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.

 • תוך 30 ימים מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך, יבוצעו הפעולות הנדרשות לברור היקף זכאותך לתגמולי ביטוח, החבות והיקפה בהתאם לפוליסה שרכשת.
 • משהושלם הליך ברור התביעה ותוכר זכאותך לתגמולי ביטוח, יבוצע תשלום ותישלח אליך הודעת תשלום הכוללת את פירוט מרכיבי התשלום בצירוף העתק מחוות דעת השמאי.
 • אם בתום ברור החבות יתברר כי אינך זכאי לתשלום תגמולי ביטוח, תשלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך במידע נוסף תשלח הודעת המשך ברור המפרטת את סיבת העיכוב.
​​​​​
קרא עוד/סגור
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג