אחריות מקצועית
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

אחריות מקצועיתאנו מתחייבים לטפל בתביעתך ביעילות ובמקצועיות ומאחלים לך המון בריאות.
 

מה עלי לדעת ולעשות בעת הגשת תביעה בגין פוליסה לביטוח אחריות מקצועית או לביטוח חבות המוצר?

פוליסות אלה מגדירות "תביעה" באופן רחב ביותר. כלומר, אפילו קבלת מידע ממקור כלשהו על ידי המבוטח, על קרות מקרה הביטוח, מהווה "תביעה".

כדי לקבל את הסכום החד פעמי בעת הגשת תביעה בגין פוליסה לביטוח אחריות מקצועית או לביטוח חבות המוצר*, עליך:עליך לדווח לנו במכתב המפרט את הנסיבות וההתייחסות לטענות המועלות על ידי
צד ג'.

למלא את המכתב בכתב יד נקי וברור. 
חשוב להקפיד למלא גם את פרטי המקרה ואת פרטי הבנק אליו יועברו תגמולי הביטוח.


לצרף את המסמכים הרלוונטיים בגינה הוגשה התביעה והמחאה (צ'ק) ריקה שלך לדוגמה – העתקים ממסמכי התקשרות עם המלין, מכתב תלונה/דרישה מצד ג'.
 לשלוח אלינו את הטפסים שמלאת ואת המסמכים המצורפים  באמצעות סוכן הביטוח או באמצעות הדואר לכתובת הבאה: מחלקת תביעות חבויות,  דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 53454 או באמצעות תיבת המייל שכתובתה:  PTviot_Havuiot@fnx.co.il או באמצעות פקס שמספ​רו  03-7337869.​

  * במידה והינך זכאי לכך על פי תנאי הפוליסה והנספח

אם הופתעתם מקבלת כתב תביעה, אודות אירוע, שלא הובא קודם לכן לידיעתכם, יש להעביר אלינו:

  • כתב תביעה באופן מיידי, בעת הגשת התביעה, וזאת באמצעות דואר רשום דחוף או שליח.
  • ציון המועד בו נמסרה לכם התביעה.
  • דיווח מפורט כאמור לעיל


מה התהליך שקורה לאחר הגשת המסמכים?
  • עם קבלת ההודעה הכוללת את פירוט גרסתכם, ייתכן כי תתבקשו על ידנו להעביר מידע ו/או מסמכים נוספים.
  • בכפוף לקיום כיסוי ביטוחי, תבחנה נסיבות האירוע.
  • ייתכן שיהיה צורך בבדיקת מומחים מטעמנו ביחס לנסיבות האירוע ו/או הנזק עמם יהיה עליכם לשתף פעולה.
  • אם יתברר בתום הבדיקה כי מקרה הביטוח מכוסה במסגרת הפוליסה, תטופל התביעה מול הניזוק, בכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וחריגיה ובכפוף להוראות החוק.
  • היה ותוצאות בירורינו יעלו כי מקרה הביטוח אינו מכוסה על פי הפוליסה, נודיעכם עמדתנו זו בכתב בתום הבדיקה.
שיתוף הפעולה עימנו, לרבות עם מומחים מטעמנו, הוא הכרחי ונועד לוודא הנסיבות וגובה הנזק לאשורם. נודה לכם על שיתוף פעולה מלא עימנו.

לקבלת פרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות לסוכן הביטוח או ישירות למחלקת תביעות - מחלקת חבויות בטלפון מס' 03-7332202 ונשמח לסייע בידכם ככל האפשר.


​​​​
סרטון הדרכה להגשת תביעה​​​​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג