חבות מעבידים
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

חבות מעבידים


מה עלי ל
דעת ולעשות בעת הגשת תביעה במקרה של תאונה לאחד העובדים?


להוריד את "טופס תביעה - אחריות מעבידים".
למלא את טופס התביעה בכתב יד ברור וקריא.


לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים.

 

 לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  • סוכן הביטוח שלך
  • דואר  ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות חבויות
  • כתובת דוא"ל: PTviot_Havuiot@fnx.co.il​
  • פקס מספר: 03-7337869  

*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

שימו לב!
לסעיף הנקרא: "הצהרת המעביד" בדיווח למוסד לביטוח לאומי. 
זה המקום להעלות את כל ההסתייגויות, אם ישנן, באשר לגרסת העובדים. 
חשוב לציין כי טופס התביעה אינו מיועד להוות דרישת פיצוי בשם הנפגעים.

הכיסוי לחבות המעבידים קיים אומנם מכח פוליסת "חבות המעבידים", אך הוא יכול גם לנבוע מקיום פוליסות נוספות ובתנאי שנרכש כיסוי ביטוחי לכך, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וחריגיה, כגון: הבית שלי, אלומה – פוליסה לביטוח בית העסק, אלומה למשרד, פוליסת קבלנים ופוליסות לועדי בתים.

לתשומת לבכם!
הכיסוי הביטוחי בגין חבות המעבידים חל אך ורק מעבר לתגמולי המוסד לביטוח לאומי. לפיכך, יש לוודא כי דמי הביטוח הלאומי משולמים כסדרם לגבי כל עובד, לרבות עובדי משק הבית.​מה התהליך שקורה לאחר הגשת הטפסים והמסמכים?
  • לאחר קבלת טופס ההודעה - לרבות פירוט גרסתכם, ייתכן כי תתבקשו על ידי חברת הביטוח להעביר מידע ו/או מסמכים נוספים.
  • בכפוף לקיום כיסוי ביטוחי, תבחנה נסיבות האירוע.
  • בדיקת חוקר - ייתכן שיהיה צורך בבדיקת חוקר לנסיבות האירוע ונודה על שיתוף פעולה עימו.
  • אם יתברר בתום הבדיקה כי הנכם זכאים לכיסוי האירוע ו/או התביעה במסגרת הפוליסה, תטופל התביעה ישירות מול העובד הניזוק, בכפוף לתנאי הפוליסה, סייגיה וחריגיה ובכפוף להוראות החוק.
  • במידה ותוצאות בירורינו יעלו כי אינכם זכאים לכיסוי האירוע ו/או התביעה במסגרת הפוליסה, נודיעכם עמדתנו זו בכתב בתום הבדיקה.
חשוב ביותר!

אין להחתים את העובדים הניזוקים, על גבי טופס התביעה ואין להביאו לידיעתם. מסירת הטופס לצד ג' עלולה להוות "הודאה" השוללת את הכיסוי הביטוחי לתביעה. מדובר במסמך על פיו אמורה חברת הביטוח לפעול בהמשך.

לפרטים נוספים, בירורים וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לסוכן הביטוח או ישירות למזכירות מחלקת תביעות חבויות בטלפון 03-7332202 ונשמח לסייע בידכם ככל האפשר.

​​​​
​​​​
סרטון הדרכה להגשת תביעה​​​​​
 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג